Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal diplomës “Master profesional”

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal diplomës “Master profesional”

NJOFTIM FITUESI
ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”
Niveli minimal diplomës “Master profesional”

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 22, të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia e Pergjegjëse Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të procedurës lëvizjes paralele në kategorinë ekzekutive në shërbimin civil, njofton se për pozicionin,

 Specialist Buxheti në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave.
kandidati fitues është:

1. Armela Bitri

BASHKIA BERAT