Home / Të Rejat nga Trashëgimia / Workshopi mbi Planin e Veprimit

Workshopi mbi Planin e Veprimit

Ne Berat ne daten 18 Tetor 2013 eshte organizuar ne kuadrin e projektit SUSTCULT, workshopi 4 mbi pergatitjen e Planit te Menaxhimit te Qendres Historike te Beratit .

Objektivat e Workshopit ishin : Vlerësimi rreth Planit të Veprimit dhe projekteve të përcaktuara për Qendrën Historike dhe zonën tampon, vlerësimin e modeleve ekzistuese të menaxhimit të dhe diskutim në lidhje me modelet e menaxhimit të përdoret për një menaxhim më të mirë.
Pati ndarje idesh rreth kuadrit ligjor ekzistues dhe përkufizimi i disa formave ligjore lidhur me strukturën e menaxhimit për Sitin.
Gjatë workshopit, pjesëmarrësit ndanë idetë mbi Planin e Veprimit të përgatitur dhe projektet , dhe diskutuan edhe në lidhje me prioritetet kryesore të punës së tyre përkatëse për menaxhimin e Sitit dhe pengesave kryesore dhe problemet që ata të gjeni në lidhje me strukturën aktuale të menaxhimit . Ata dhanë ide në lidhje për planin e veprimit , per mangësitë aktuale dhe të avantazheve në modeleve ekzistuese te menaxhimit dhe mënyrat e zgjidhjes, veçanërisht në mënyrat efektive të mbrojtjes dhe duke i bërë monumentet e jetueshme.

Komentet kryesore ne lidhje me menaxhimin sa me te mire te Qendres Historike për të shmangur braktisjen e shtëpive në Qendra historike , problemet e restaurimit dhe punëve civile në monumente, menaxhimin e riskut , përfshirja e qytetarëve që jetojnë në vend, çështjet e mjedisit dhe peizazhit , gërmimet arkeologjike dhe skema e financimit të monumenteve .
Sugjerimet kryesore ishin të lidhura në të cilën është modeli më efektive administrative në situatë kur janë zvogëluar shpenzimet për burimet njerëzore , dhe në kushtet e skemës së ristrukturimit të strukturave menaxhuese .

Home / The Latest from Cultural Heritage / Workshop on the Action Plan

Workshop on the Action Plan

In the framework of SUSTCULT Project, in 18October 2013 was organized the Workshop 4 for the implementation phase of the Management Plan.

The Objectives of the Workshop were :Evaluation about Action Plan and fiche –projects defined for the Historic Center and Buffer Zone, evaluation of the existing management models of the Site management and discussion about the management models to be used for a better management.

There were feedbacks  about the existing legal framework and definition of some legal forms regarding the management structure for the Site.

During the workshop, the participants shared ideas on the Action Plan prepared and the fiche projects, and also discussed about the main priorities of their work relevant to management of the Site and the main obstacles and problems they find in regard to the actual management structure. They discussed about the actual gaps and advantages in the existing models and the ways of solution, especially in the effective ways of protection and making the monuments livable.

The participants gave their ideas and feedbacks for the action plan and the  legal frame that must arrange the structure of managing of the Site, and on how the relevant institutions must coordinate their efforts and human resources in order to avoid the abandonment of the houses in the Historic Center, the problems of restoration and civil works in the monuments, the risk management, the involvement of the citizens living in the Site, the landscape and environmental issues, the archaeological excavations and  the funding scheme of the monuments.

The main suggestions were related on which is the most effective administrative model in the situation of reducing costs for human resources, and in the conditions of  the changing scheme of the managing structures.