Home / Të Rejat nga Trashëgimia / Workshop per përgatitjen e projekteve të Planit të Menaxhimit

Workshop per përgatitjen e projekteve të Planit të Menaxhimit

Në kuadrin e përgatitjes së Planit të Menaxhimit të Beratit, në 29 Mars 2013 , u organizua Workshopi 3 për përcaktimin e projekteve të veçanta në kuadër të përgatitjes së Planit të Menaxhimit të Sitit të Beratit.

Workshopi u organizua nga Studio Experte PNI në bashkëpunim me partnerët lokalë; të SUSTCULT , Bashkinë Berat dhe Drejtorinë Rajonale të Kulturës Kombëtare të Beratit.

Qëllimi i Workshopit  ishtepërgatitja e projekteve konkrete / veprimeve koherente me atë që ka qenë e përcaktuar sipas objektivave për Sitin e Beratit. Këto projekte / veprime përfshijnë ato që janë financuar tashmë ose që do të financohen dhe zbatohen nga organet përgjegjëse sipas objektivave . Projekte / veprime specifike do të grupohen në një Plan të Veprimit.

Workshopi përfshinte pjesëmarrjen e tetëmbëdhjetë ekspertëve, përfaqësuesve të institucioneve vendore ,Bashkia e Beratit , DRKK Berat , Prefektura e Beratit , Instituti i Kulturës Kombëtare në Tiranë , Rajoni i Beratit,  përfaqësuesit e shoqërisë civile,ekspertë të trashëgimisë kulturore dhe aktorët që punojnë në fushën e menaxhimit të Qendrës Historike .

Rekomandimet ishin të lidhura me ndryshimet e sugjeruara për kuadrin ligjor të menaxhimit te Sitit, për zonimin e zonës tampon sipas objektivave të UNESCO-s , për funksionet e reja të pushtetit lokal lidhur me menaxhimin e Qendrës Historike , funksionet e deleguara të institucioneve të qeverisjes lokale , për menaxhimin më të mirë të aseteve të Qendres Historike etj . Sugjerimet ishin të lidhura me projektet e ruajtes dhe rivitalizimi të ndërtesave dhe monumenteve kulturore.

Pjesëmarrësit dhanë idetë dhe sugjerimet e tyre të cilat u përqëndruan në këto fusha kryesore : Ruajtja dhe mbrojtja e trashegimise kulturore; partneritetet publike- private modele për menaxhimin më të mirë të Qendres Historike , rritjes së kapaciteteve menaxhuese të burimeve njerëzore; promovimin dhe marketingun e Sitit dhe për rregulloret ligjore në menaxhimin e tij.

Home / The Latest from Cultural Heritage / Workshop 3 for the Preparation of the Management Plan of Berat

Workshop 3 for the Preparation of the Management Plan of Berat

In the framework of the preparation of the Management Plan of Berat, in March 29th 2013 was organized the Workshop for the  Definition of specific projects  in the framework of preparation of Management Plan of Berat Site.

The Workshop was organized by the Expert PNI Studio in cooperation with the local SUSTCULT partners; Berat Municipality and Regional Directorate of National Culture of Berat.

The aim of the Workshop was the preparation of concrete projects/actions coherently with what has been defined as objectives for the Site of Berat.  These projects /actions include the ones that are already financed or to be financed and carried out by the responsible bodies according to the objectives. Specific projects/actions will be grouped originating one Action Plan.

The Workshop involved the participation of eighteen experts , representatives of the local Institutions, the Municipality of Berat, RDNC Berat, Prefecture of Berat, Institute of National Culture in Tirana, Region of Berat ,Historic Museum, the  civil society representatives ,  the cultural heritage experts and stakeholders working in the field of management of Historic Center.

 The recommendations were related to the suggested changes for legal framework of the Site Management, for the zoning of the buffer zone according to UNESCO objectives, for the new functions of the local government related to management of Historic Center, the delegated functions of the local governance institutions for the transferring of the cultural buildings’ ownerships, for the better management of their assets. The suggestions were related with the revitalization projects of the buildings cultural monuments.

 The participants gave their ideas and suggestions ,focused in these main fields : conservation and protection projects; public private partnerships models for the better management of HC; managing capacities of human resources; promotion and marketing of the Site; and for legal regulations in management of HC.