Home / Të Rejat nga Trashëgimia / Takimi i pestë i projektit Sustcult

Takimi i pestë i projektit Sustcult

Takimi i pestë i projektit SUSTCULT u zhvillua në datat  28-29 Maj 2013, në Bacau (Rumani)  me pjesëmarrjen e 25 përfaqësuesve të 7 siteve kulturore, partnerë  të projektit (Itali, Slloveni, Greqi, Rumani, Hungari ,FYROM dhe Shqipëri).
Partnerët e Sustcult në Rumani, Bashkia Bacau dhe Agjensia për Zhvillim local (ADL), nëpërmjet fjalimit mikpritës, përmendën rëndësinë e përfshirjes së 2 siteve të Rumanisë në këtë projekt  duke cilësuar hartimin e planit të menaxhimit si një dokument të pa zhvilluar më parë.
Në drejtimin e Katri Lisitzin, eksperte në planifikimin dhe zhvillimin e kurseve të integruara me theks të veçantë në Trashëgiminë Kulturore, partnerët prezantuan situatat e ballafaqimit në aktivitetet e zhvilluara për planin e menaxhimit veçanërisht në formësimin e planit të veprimit për promovimin e objektivave të trashëgimisë.
U prezantuan gjithashtu metodat dhe strategjitë e ndërmara nga secili partner  për përfshirjen e grupeve të interest mbi ndarjen e praktikave më të mira në kuadër të  aktiviteteve pilote mbi planin e menaxhimit.

Fundi I takimit u shoqërua nga një konferencë për shtyp e mbajtur në 29 Maj në sallën e konferencave në Qendrën e Biznesit . Konferenca u hap me fjalën e Z. Liviu Scarlat (ADL) I cili informoi pjesmarrësit në lidhje me projektin dhe fazën e zbatimit.
Ndërsa Z. Vasile Tescaru donte të qartësonte rëndësinë që Ansambli I Gjykatës Mbretërore ka për Bashkinë e Bacau-t  dhe vuri në dukje se rehabilitimi I monumenteve nuk mund të realizohej pa një menaxhim të integruar; kjo ishte arsyeja pse plani I menaxhimit i siguruar nga projekti Sustcult do të jetë produkti  ku do të përqendrohen përpjekjet për të ardhmen.

Znj. Kata Basili (koordinatore shkencore e projektit) , e cilësoi bashkëpunimin institucional si e vetmja mënyrë për marrjen e rezultateve të mira.

Pjesmarrësit nënvizuan faktin se ka një lidhje mjaft të ngushtë mes kulturës dhe zhvillimit ekonomik, lidhje e cila duhet te forcohet edhe më tej.

Home / The Latest from Cultural Heritage / The Fifth Meeting of Sustcult Project

The Fifth Meeting of Sustcult Project

The fifth meeting of the SUSTCULT project was held in 28-29 May 2013 , in Bacau (Romania ) with the participation of 25 representatives from seven cultural sites , the project partners ( Italy , Slovenia , Greece , Romania , Hungary , FYROM and Albania ) .
Sustcult partners in Romania , Bacau Municipality and Local Development Agency (ADL ) , through the welcoming speech, mentioned the importance of the involvement of two sites of Romania in the project ,considering draft management plan as a document wich has not been developed before.
Under the direction of Katri Lisitzin , an expert in the planning and development of integrated courses with emphasis on Cultural Heritage , partners presented the  situations faced in the activities, developed for the management plan especially in the action plan design for the promotion of heritage objectives .
There were also presentation of methods and strategies undertaken by each partner for the involvement of the interest groups on sharing best practices in pilot activities within the management plan .
End of the meeting was followed by a press conference held on May 29 in the Conference Room Business Center . The conference was opened by Mr. Liviu Scarlat (ADL ) which informed the participants about the project and the implementation phase .
While Mr. Vasile Tescaru wanted to clarify the importance that ensemble of the Royal Court has for the city of Bacau  and noted that rehabilitation of monuments can not be realized without an integrated management , that is why the management plan provided by the Sustcult project will be the product that the future efforts will focus on.
Mrs. Katja Basili ( scientific coordinator of the project ), described the institutional cooperation as the only way of getting good results .
Participants underlined the fact that there is a very close connection between culture and economic development , connection that should be stronger
.