Home / Të Rejat nga Trashëgimia / Prezantohet Drafti i Planit te Menaxhimit Berat

Prezantohet Drafti i Planit te Menaxhimit Berat

Takimi për prezantimin e Draftit të  Planit te Menaxhimit te Qendres Historike Beratit u organizua me palët e interesuara lokale dhe kombëtare në sallën e mbledhjeve të Bashkisë Berat, te cilet moren pjesë në prezantimin e Draftit nga Ekspertët e PNI Studio . Pjesëmarrësit ishin perfaqesues  nga Qarku i Beratit , Prefektura , Bashkia e Beratit , Drejtoria Rajonale të Kulturës Kombëtare të Beratit , Muzeu Historik , Departamentet e Planifikimit Urban dhe Kontrollit Urban , Instituti i Kulturës Kombëtare, Parlamentit Rinor, Media dhe specialistë të tjerë punojnë në fushën e administrimit të Qendrës Historike . Kryetari i Bashkisë së Beratit Z. Fadil Nasufi duke shprehur falenderimet për mbështetjen e Bashkimit Evropian , partnerët e projektit , Zyren e UNESCO-s në Venecia për ndihmën e tyre , u fokusua në Planin e Menaxhimit si një instrument i fortë për një menaxhim të qëndrueshëm të Qendrës Historike , pjesë e Listes se  UNESCO-s .

Eksperti i Studios PNI i ftoi të pranishmit që të marrin pjesë në prezantimin e strukturës së Planit , si vijon :
– Një Përmbledhje e Projektit SUSTCULT
– Përshkrimi i Faqes ( Qendra Historike dhe Zona e Mbrojtur )
– Pronësia dhe lista e monumenteve të kulturës
– Identifikimi i kornizës ligjore për trashëgiminë kulturore
– Identifikimi i programeve aktuale në fushën e trashëgimisë kulturore
– Identifikimi i aktorëve të përfshirë , në nivel lokal , kombëtar dhe ndërkombëtar
– Analiza e palëve të interesuara dhe kontributi i tyre në Planin e Menaxhimit
– Identifikimi i autoriteteve menaxhuese për deputet
– Komiteti Konsultativ
– Vizioni dhe objektivat e përgjithshme
– Analiza SWOT , presionet dhe çështjet
-Planin e Veprimit
– Përfshirja e institucioneve dhe organizatave
– Modeli aktual i menaxhimit të Qendrës Historike

DSC_0117Pas prezantimit, pjesëmarrësit shprehën komentet e tyre në lidhje me dokumentin e propozuar , duke u përqendruar më shumë në strukturën e rekomanduar të Qendrës Historike dhe burimet financiare .
Pjesëmarrësit dhanë sugjerimet e tyre për mënyrën e organizimit të punës e ardhshme për zbatimin e Planit , si dhe ligjet e reja për planifikimin urban dhe trashëgimisë kulturore ( në proces për miratim nga Qeveria ) .Pjesëmarrësit shprehën angazhimin e tyre për të ndihmuar në procesin e ardhshëm për të bërë Planin një instrument konkret në punën e tyre të përditshme .

Home / The Latest from Cultural Heritage / Prezantohet Drafti i Planit te Menaxhimit Berat

Prezantohet Drafti i Planit te Menaxhimit Berat

Takimi për prezantimin e Draftit të  Planit te Menaxhimit te Qendres Historike Beratit u organizua me palët e interesuara lokale dhe kombëtare në sallën e mbledhjeve të Bashkisë Berat, te cilet moren pjesë në prezantimin e Draftit nga Ekspertët e PNI Studio . Pjesëmarrësit ishin perfaqesues  nga Qarku i Beratit , Prefektura , Bashkia e Beratit , Drejtoria Rajonale të Kulturës Kombëtare të Beratit , Muzeu Historik , Departamentet e Planifikimit Urban dhe Kontrollit Urban , Instituti i Kulturës Kombëtare, Parlamentit Rinor, Media dhe specialistë të tjerë punojnë në fushën e administrimit të Qendrës Historike . Kryetari i Bashkisë së Beratit Z. Fadil Nasufi duke shprehur falenderimet për mbështetjen e Bashkimit Evropian , partnerët e projektit , Zyren e UNESCO-s në Venecia për ndihmën e tyre , u fokusua në Planin e Menaxhimit si një instrument i fortë për një menaxhim të qëndrueshëm të Qendrës Historike , pjesë e Listes se  UNESCO-s .

Eksperti i Studios PNI i ftoi të pranishmit që të marrin pjesë në prezantimin e strukturës së Planit , si vijon :
– Një Përmbledhje e Projektit SUSTCULT
– Përshkrimi i Faqes ( Qendra Historike dhe Zona e Mbrojtur )
– Pronësia dhe lista e monumenteve të kulturës
– Identifikimi i kornizës ligjore për trashëgiminë kulturore
– Identifikimi i programeve aktuale në fushën e trashëgimisë kulturore
– Identifikimi i aktorëve të përfshirë , në nivel lokal , kombëtar dhe ndërkombëtar
– Analiza e palëve të interesuara dhe kontributi i tyre në Planin e Menaxhimit
– Identifikimi i autoriteteve menaxhuese për deputet
– Komiteti Konsultativ
– Vizioni dhe objektivat e përgjithshme
– Analiza SWOT , presionet dhe çështjet
-Planin e Veprimit
– Përfshirja e institucioneve dhe organizatave
– Modeli aktual i menaxhimit të Qendrës Historike

DSC_0117Pas prezantimit, pjesëmarrësit shprehën komentet e tyre në lidhje me dokumentin e propozuar , duke u përqendruar më shumë në strukturën e rekomanduar të Qendrës Historike dhe burimet financiare .
Pjesëmarrësit dhanë sugjerimet e tyre për mënyrën e organizimit të punës e ardhshme për zbatimin e Planit , si dhe ligjet e reja për planifikimin urban dhe trashëgimisë kulturore ( në proces për miratim nga Qeveria ) .Pjesëmarrësit shprehën angazhimin e tyre për të ndihmuar në procesin e ardhshëm për të bërë Planin një instrument konkret në punën e tyre të përditshme .