Home / Transparenca dhe llogaridhenia ekonomiko - financiare / Bashkia Berat – Raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit viti 2020