Home / Transparenca dhe llogaridhenia ekonomiko - financiare / Bashkia Berat – Pasqyrat Financiare 2020