Home / Të Rejat nga Trashëgimia / Takim ne Vesprem, Hungari

Takim ne Vesprem, Hungari

Takimi i rradhës i projektit SUSTCULT u mbajt në Vesprem në datat 28,29 dhe 30 Tetor 2013.
Veszprem është një nga zonat më të vjetra urbane në Hungari dhe një qytet me të drejta vendore.
Shtrihet afërsisht 15 km në veri të Liqenit Balaton. Eshtë qëndër administrative e qarkut me të njëjtin emër.

30 Tetori ju dedikua një seminari ndërkombëtar të titulluar “ Hapat konkretë drejt krijimit të vendeve të punës dhe gjenerimit të të ardhurave: se si ekonomia lokale mund të integrohet në menaxhimin e Resurseve Kulturore”. Seminari u fokusua në potencialin e trashëgimisë kulturore si një motor për krijimin e vendeve të punës dhe gjenerimin e të ardhurave me një vëmendje të veçantë në rajonin e Europës Juglindore. Seminari ishte një rast mjaft i mirë për të ndarë qasjet, metodologjitë dhe praktikat më të mira nga projektet e tjera për të zhvilluar strategjitë për vlerësimin e gjithë territorit si një aktor ekonomikisht aktiv dhe bashkarisht të analizojë se si ekonomia lokale mund të integrohet në menaxhimin e resurseve kulturore.

Home / The Latest from Cultural Heritage / Sustcult meeting in Vesprem

Sustcult meeting in Vesprem

The next SUSTCULT project meeting was held in Vesprem on 28th, 29th and 30th October 2013.
Veszprém is one of the oldest urban areas in Hungary, and a city with county rights. It lies approximately 15 km (9 mi) north of the Lake Balaton. It is the administrative center of the county of the same name.

The 30th october was dedicated to an International Workshop entitled “Concrete steps towards job creation and income generation: how the local economy can be integrated into Cultural Resource management“. The Workshop focused on the potential of cultural heritage as a driver for job creation and income generation with a particular attention to the SEE region. The workshop was a great occasion to share approaches, methodologies and best practices from other projects to develop strategies to valorise the whole territory as an economically active actor and to jointly analyse how local economy can be integrated into the management of cultural resources.