Home / Tag Archives: draft buxheti

Tag Archives: draft buxheti

Draft Buxheti dhe evidenca 2016 – 2020

Informacion pembledhes per draftin perfundimtar te PBA  2018-2020 dhe plan buxhetit 2018. Te  nderuar  këshilltarë! Po paraqesim sot nje informacion te pergjithshem te hartimit te Programit Buxhetor Afatmesem 2018-2020, si dokumenti perfundimtar, hartimi i te cilit kaloi ne te gjitha fazat e parashikuara ne Ligjin “Per financat e veteqeverisjes vendore”. …

Read More »