Home / Plan Buxheti 2021-2023 & PBA / Bashkia Berat -Pasqyrat e konsoliduara te Raportit te monitorimit te zbatimit te buxhetit viti 2020 (1)