Home / Organizimi dhe funksionimi i Bashkise / Funksionet në fushën e zhvillimit ekonomik vendor