Home / Buxheti 2022 dhe PBA perfundimtare 2022-2024 / 1. Bashkia Berat – Raporti i Monitorimit te zbatimit te buxhetit 4mujori i pare