Home / Të Rejat nga Trashëgimia / 18 Prill, Dita Botërore e Trashëgimisë Kulturore

18 Prill, Dita Botërore e Trashëgimisë Kulturore

Me rastin e 18 Prillit, Ditës Botërore të Trashëgimisë Kulturore në Teqenë e Helvetive të Qendrës Mesjetare Berat u organizua një takim me specialistë të trashëgimisë kulturore si dhe me drejtues të qeverisë lokale. Në takim u prezantuan aktivitetet e projektit SUSTCULT financuar nga Bashkimi Evropian. Ndër aktivitetet më të rëndësishme të këtij projekti që janë zhvilluar deri tani janë trajnimi online dhe në terren i specialistëve beratas, krijimi I dy faqeve të internetit, krijimi i platformës GIS për monumentet e kulturës si dhe krjimi i metodologjisë për menaxhimin e trashëgimisë kulturore. Në takim u shpalos edhe plani i veprimit për qendrën historike.

Dita vazhdoi më pas në Galerinë e Arteve Edward Lear ku u organizua një ekspozitë fotografike e cila ilustronte historikun e marrëdhënieve ruso shqiptare në materialet arkivore të federatës ruse dhe Republikës së Shqipërisë. Në takim morri pjesë edhe Ambasadori i Rusisë në vendin tonë.

Home / The Latest from Cultural Heritage / 18 April, World Cultural Heritage Day

18 April, World Cultural Heritage Day

On the occasion of 18 April, World Cultural Heritage Day, a meeting was held with cultural heritage specialists and representatives from the local power in the premises of the Medieval Center. During the meeting there as a presentation of the activities realized in the context of SUSTCULT project, financed by the European Union. Some of the most important activities developed so far are the online and onsite training of specialists from Berat, the establishment of two websites, the establishment of GIS platform for the cultural monuments and the design of the methodology for the creation of the site management plan.

The activities continued next in Edward Lear Gallery where a photo exhibition was held. The photo exhibition illustrated the history of the Russian Albanian relations through archived materials in the Russian Confederation and Republic of Albania. Present was also the Russian ambassador in our country.