Home / 2022 / July / 04

Daily Archives: 04/07/2022

Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Berat në daten 06.07.2022        

Ditën e mërkurë  më datë 06.07.2022 ,ora 11:00 do të zhvillohet mbledhja e rradhes së Këshillit Bashkiak ,e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015,neni 53 pika 4),me këtë rend dite: Miratimi i proçesverbalit të mbledhjes së kaluar Miratimi i rendit të ditës Relacion dhe Projektvendim: “Për …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE Niveli  Diplomës “Master shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE Niveli  Diplomës “Master shkencor”   Në zbatim të nenit  26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional ”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional ” Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit …

Read More »