Home / Njoftime / Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Berat në daten 06.07.2022        

Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Berat në daten 06.07.2022        

Ditën e mërkurë  më datë 06.07.2022 ,ora 11:00 do të zhvillohet mbledhja e rradhes së Këshillit Bashkiak ,e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015,neni 53 pika 4),me këtë rend dite:

  • Miratimi i proçesverbalit të mbledhjes së kaluar
  • Miratimi i rendit të ditës
  • Relacion dhe Projektvendim: “Për miratimin e linjave për transportin e punonjësve arsimorë që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimit
  • Relacion dhe Projektvendim: “Mbi miratimin e listës Nr.4 të familjeve të pastreha që do të trajtoohen me kredi me interes 3%
  • Relacion dhe Projektvendim: “Për miratimin paraprak të planeve të mbarështimit të pyllit me pronësi private të Z.Edmond Athanas Shyti
  • Relacion dhe Projektvendim: “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.93,Datë 28.12.2021 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Beratit.
  • Relacion dhe Projektvendim: “Mbi miratimin e dokumentit të Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 të bashkisë së Beratit,i përgatitur sipas instrumentit të planifikimit financiar,Faza e Parë.
  • Informacion mbi Dokumentin e Raportit të Monitorimit të Zbatimit të Buxhetit të 4-Mujorit të Parë të vitit 2022
  • Të ndryshme

 

Komisioni i Bujqësisë do të mblidhet ditën e mërkurë  më datë 06/07/2022,ora 08:30(në bashki )  .

Komisioni i Ekonomisë do të mblidhet ditën e mërkurë  më datë 06/07/2022,ora 09:00(në bashki )  .