CV e Kryetarit

 

Europass

Curriculum Vitae

Informatat personale

               

Emri / Mbiemri        Petrit  Sinaj

Adresa                    Rr.  Antipatrea  Berat, Shqiperi

Telefoni                  067 20 80 100

E-mail                     petritsinaj@yahoo.it

Kombësia              Shqiptar

Datëlindja              27.01.1975

Gjinia                       Mashkull

Punësimi i dëshiruar /       Administrator,Jurist,Drejtues

Fusha e interesit             Te   Ndryshme

 

Përvoja e punës

 Data       20/07/2015 – ne vazhdim

Pozita      Kryetar i Bashkise Berat

Aktivitetet dhe pergjegjesite kryesore Përfaqësimi  Bashkisë në

marrëdhënie me organe shtetërore, me organet e njësive të qeverisjes  vendore, me persona fizikë dhe  juridik, vendas ose të huaj.

Emri dhe adresa e punëdhënësit           Bashkia Berat, BLV “Republika

Lloji i biznesit apo sektorit                        Arsimi i Lartë

 

Data         Shtator 2011 – Qershor 2015

Pozita      Kryetar i Këshillit të Qarkut Berat

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Përfaqësimi  Këshillin te Qarkut në marrëdhënie me organe shtetërore, me organet e njësive të qeverisjes  vendore, me persona fizikë dhe   juridike vendas ose të huaj.

Emri dhe adresa e punëdhënësit           Këshilli i Qarkut Berat,  Rruga,   BLV  “Republika”

Lloji i biznesit apo sektori                         Arsimi i lartë

 

Data      18/11/2011 – 09/2011

Pozita    Sekretar i Përgjithshëm i Prefekturës Berat

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore  Përgatitja  dhe marrja e  masave  organizative për zhvillimin e mbledhjeve te këshillit  administrativ, mbledhjeve te përmuajshme te punës ne çdo rreth dhe kontrollon e ndjek zbatimin e urdhrave, udhëzimeve e vendimeve te nxjerra nga prefekti. Kryerja e te gjitha detyrave qe delegohen nga prefekti dhe është përgjegjës përpara tij për zbatimin e tyre. Ne mungese te Prefektit, përgjigjet përpara Këshillit te Ministrave për detyrat qe me ligj i ngarkohen prefekturës.

Emri dhe adresa e punëdhënësit     Prefektura e Qarkut Berat, Lagjia  “28 Nentori”

Lloji i biznesit apo sektori                   Arsimi i lartë

 

Data      2008 – 2011

Pozita     Drejtor i TV Onufri (TV Lokal në Qarkun e Beratit)

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore  Mbledhja e të dhënave, ndihma në

përgatitjen e raportit  hulumtues,lajme,kultura,promovim  dhe botime……..etj.

Emri dhe adresa e punëdhënësit      TV Onufri

Lloji i biznesit apo sektori                    Televizion Lokal

 

Data         1997 – 2009

Pozita      Këshilltar  dhe Anëtar  Bordi në organizata si VUSH : HFA  etj.

Emri dhe adresa e punëdhënësit  Tiranë,Durrës,Lushnje,Berat

Lloji i biznesit apo sektori   Organizatat e mësipërme,Këshillim,bërje dhe zbatim projektesh   sociale,shëndetsore,edukative,kulturore …..etj.

 

Data           2000 – 2007

Pozita       Botues dhe redaktues

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Botime dhe redaktime të materialeve të ndryshme  mbi Shqipërinë në Hollandë,Angli,USA

Emri dhe adresa e punëdhënësit  Organizatat e mësipërme.Botime me tematika edukative,shëndetësore,kulturore…etj.

Data           1995-1997

Pozita       Mësues ne zonen e Beratit

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore   Mësimdhënie

 

Edukimi dhe trajnimet

Titulli i kualifikimit të fituar                                                                      Diplomë në Fakultetin e Drejtësisë  2006-2009

Emri dhe lloji i organizatës që ofron edukimin dhe trajnimin   Master i Shkencave në të drejtat civile

 

Titulli i kualifikimit të fituar                     Çertifikatë MS Office dhe INTEC në 2001

Lëndët kryesore/aftësitë e mbuluara     Programe të ndryshme kompjuterike dhe inxhinierike MS Office,Open Office,programe profesionale (Maple 10) dhe   internet

 

Titulli i kualifikimit të fituar                       Diplomë nga ABI  nga 1997-2000

Lëndët kryesore/aftësitë e mbuluara      Programe të Këshillimit,Psikologjisë,Menaxhimit…etj.

Titulli i kualifikimit të fituar         Diplomë në gjuhën angleze dhe italiane nga UT, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në 2011

Titulli i kualifikimit të fituar         Stydy by Extension For All Nations-SEAN

Lëndët kryesore/aftësitë e mbuluara    Histori,Qytetërimet politike kohore dhe modern,

Marrëdhëniet Ndërkombëtare ..etj.

 

Aftësitë dhe kompetencat personale               

Gjuha amtare   Shqip

Aftësi dhe kompetenca sociale Aftësi dhe kompetenca shumë të mira sociale, duke konsideruar   aftësitë e mira kolektive dhe ekipore të dëshmuara në shumë aktivitete grupore

Aftësi dhe kompetenca organizative Aftësi të dëshmuara në organizimin e ushtrimeve dhe provimeve në  Fakultet.

 

Cmime dhe certifikata vleresimi brenda dhe jashte vendit   “ Ylli i Arte” (Stela D`ORO) nga Akademia Mbreterore ne Provinca di     Brindisi, me motivacionin “ Për ndihmesë të shkëlqyer në shpalosjen e kulturës për zhvillimin social në rajonin e Beratit. Ka ofruar në mënyrë konstante solidaritet midis dy vendeve Shqipëri-Itali,në veçanti për afrimin e rajonit të Beratit me atë të Brindisit,si dhe për ndihmën e dhënë në iniciativat e projekteve humanitare”

 

 Patentë shoferi    Kategoria “B” ,  2000

 

 

 

Home / Municipality @en / Mayor / CV e Kryetarit

CV e Kryetarit

 

Europass

Curriculum Vitae

Informatat personale

               

Emri / Mbiemri        Petrit  Sinaj

Adresa                    Rr.  Antipatrea  Berat, Shqiperi

Telefoni                  067 20 80 100

E-mail                     petritsinaj@yahoo.it

Kombësia              Shqiptar

Datëlindja              27.01.1975

Gjinia                       Mashkull

Punësimi i dëshiruar /       Administrator,Jurist,Drejtues

Fusha e interesit             Te   Ndryshme

 

Përvoja e punës

 Data       20/07/2015 – ne vazhdim

Pozita      Kryetar i Bashkise Berat

Aktivitetet dhe pergjegjesite kryesore Përfaqësimi  Bashkisë në

marrëdhënie me organe shtetërore, me organet e njësive të qeverisjes  vendore, me persona fizikë dhe  juridik, vendas ose të huaj.

Emri dhe adresa e punëdhënësit           Bashkia Berat, BLV “Republika

Lloji i biznesit apo sektorit                        Arsimi i Lartë

 

Data         Shtator 2011 – Qershor 2015

Pozita      Kryetar i Këshillit të Qarkut Berat

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Përfaqësimi  Këshillin te Qarkut në marrëdhënie me organe shtetërore, me organet e njësive të qeverisjes  vendore, me persona fizikë dhe   juridike vendas ose të huaj.

Emri dhe adresa e punëdhënësit           Këshilli i Qarkut Berat,  Rruga,   BLV  “Republika”

Lloji i biznesit apo sektori                         Arsimi i lartë

 

Data      18/11/2011 – 09/2011

Pozita    Sekretar i Përgjithshëm i Prefekturës Berat

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore  Përgatitja  dhe marrja e  masave  organizative për zhvillimin e mbledhjeve te këshillit  administrativ, mbledhjeve te përmuajshme te punës ne çdo rreth dhe kontrollon e ndjek zbatimin e urdhrave, udhëzimeve e vendimeve te nxjerra nga prefekti. Kryerja e te gjitha detyrave qe delegohen nga prefekti dhe është përgjegjës përpara tij për zbatimin e tyre. Ne mungese te Prefektit, përgjigjet përpara Këshillit te Ministrave për detyrat qe me ligj i ngarkohen prefekturës.

Emri dhe adresa e punëdhënësit     Prefektura e Qarkut Berat, Lagjia  “28 Nentori”

Lloji i biznesit apo sektori                   Arsimi i lartë

 

Data      2008 – 2011

Pozita     Drejtor i TV Onufri (TV Lokal në Qarkun e Beratit)

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore  Mbledhja e të dhënave, ndihma në

përgatitjen e raportit  hulumtues,lajme,kultura,promovim  dhe botime……..etj.

Emri dhe adresa e punëdhënësit      TV Onufri

Lloji i biznesit apo sektori                    Televizion Lokal

 

Data         1997 – 2009

Pozita      Këshilltar  dhe Anëtar  Bordi në organizata si VUSH : HFA  etj.

Emri dhe adresa e punëdhënësit  Tiranë,Durrës,Lushnje,Berat

Lloji i biznesit apo sektori   Organizatat e mësipërme,Këshillim,bërje dhe zbatim projektesh   sociale,shëndetsore,edukative,kulturore …..etj.

 

Data           2000 – 2007

Pozita       Botues dhe redaktues

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore Botime dhe redaktime të materialeve të ndryshme  mbi Shqipërinë në Hollandë,Angli,USA

Emri dhe adresa e punëdhënësit  Organizatat e mësipërme.Botime me tematika edukative,shëndetësore,kulturore…etj.

Data           1995-1997

Pozita       Mësues ne zonen e Beratit

Aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore   Mësimdhënie

 

Edukimi dhe trajnimet

Titulli i kualifikimit të fituar                                                                      Diplomë në Fakultetin e Drejtësisë  2006-2009

Emri dhe lloji i organizatës që ofron edukimin dhe trajnimin   Master i Shkencave në të drejtat civile

 

Titulli i kualifikimit të fituar                     Çertifikatë MS Office dhe INTEC në 2001

Lëndët kryesore/aftësitë e mbuluara     Programe të ndryshme kompjuterike dhe inxhinierike MS Office,Open Office,programe profesionale (Maple 10) dhe   internet

 

Titulli i kualifikimit të fituar                       Diplomë nga ABI  nga 1997-2000

Lëndët kryesore/aftësitë e mbuluara      Programe të Këshillimit,Psikologjisë,Menaxhimit…etj.

Titulli i kualifikimit të fituar         Diplomë në gjuhën angleze dhe italiane nga UT, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në 2011

Titulli i kualifikimit të fituar         Stydy by Extension For All Nations-SEAN

Lëndët kryesore/aftësitë e mbuluara    Histori,Qytetërimet politike kohore dhe modern,

Marrëdhëniet Ndërkombëtare ..etj.

 

Aftësitë dhe kompetencat personale               

Gjuha amtare   Shqip

Aftësi dhe kompetenca sociale Aftësi dhe kompetenca shumë të mira sociale, duke konsideruar   aftësitë e mira kolektive dhe ekipore të dëshmuara në shumë aktivitete grupore

Aftësi dhe kompetenca organizative Aftësi të dëshmuara në organizimin e ushtrimeve dhe provimeve në  Fakultet.

 

Cmime dhe certifikata vleresimi brenda dhe jashte vendit   “ Ylli i Arte” (Stela D`ORO) nga Akademia Mbreterore ne Provinca di     Brindisi, me motivacionin “ Për ndihmesë të shkëlqyer në shpalosjen e kulturës për zhvillimin social në rajonin e Beratit. Ka ofruar në mënyrë konstante solidaritet midis dy vendeve Shqipëri-Itali,në veçanti për afrimin e rajonit të Beratit me atë të Brindisit,si dhe për ndihmën e dhënë në iniciativat e projekteve humanitare”

 

 Patentë shoferi    Kategoria “B” ,  2000