Home / 2021 / December

Monthly Archives: December 2021

Thirrje për Tender për projektin “Quality of Access for All Pilot Restorations”

Call for Tender” Quality of Access for All Pilot  Restorations ” in the frame of the Accessible Tourism Office: GENERAL CONDITIONS Projekti i firmosur Grafik punimesh Legal Entity file Procurement Order Launch ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_en Final 4o_specialconditions_en Financial Identification Form Evaluation Grid ds4n_contract_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot1dot3_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot1dot2_simpl_en Design Drawings ds4b_itt_simpl_en ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_en ds2_contractnotice_simpl_en d4w_finoffer_4dot2_en a14a_declaration_honour_procurement_en Administrative …

Read More »

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore/ Natyrore” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për  Nwpunësin Civil”   i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika  22,  të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “ShkencaShoqërore/ Sociale ” Niveli  minimal diplomës “Bachelor”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore/ Natyrore” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit …

Read More »

Shpallje te vendeve vakante ne arsimin parashkollor

SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Bashkia  Berat, për të gjithë aplikantët e interesuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021, në zbatim të Ligjit nr. 69/2012 datë  21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  Udhëzimit Nr. 12, datë 10.06.2021 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe …

Read More »

Njoftim mbi kriteret dhe dokumentacionin qe duhet te plotesojne familjet e pastreha,qe do te trajtohen me bonus qiraje per vitin 2022

DOKUMENTACIONI PËR T’U  TRAJTUAR ME BONUS  QIRAJE  TË BANESAVE NË TREGUN E LIRE  Përparësi në subvencionimin e qirasë të banesave në tregun e lire kanë kategoritë e mëposhtme: a) individët me statusin e jetimit; b) personat me aftësi të kufizuara; c) të moshuarit; ç) prindërit e vetëm, që kanë në …

Read More »

Thirrje për bizneset për pjesmarrje në seancën informuese për grante

Thirrje për bizneset për pjesmarrje në seancën informuese për grante. Organizata Help, dega në Shqipëri, në bashkëpunim me Bashkinë Berat kërkon të përkrahë biznese të vogla dhe të mesme me grante në pajisje me vlerë deri në 2,000 Euro me qëllim nxitjen e punësimit dhe vetëpunësimit në Bashkinë Berat. Vendi …

Read More »