Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore/ Natyrore

Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për  Nwpunësin Civil”   i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika  22,  të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës  lëvizjes paralele në  kategorinë  ekzekutive  në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin,

 

  • Specialist të planifikimit dhe zhvillimit të projekteve strategjike, në Drejtorinë Integrimit Evropian dhe  Planifikimit Strategjik,, kandidati  fitues  është:
  1. Enea Qafa

 

BASHKIA  BERAT