Home / Aktivitete / Mbledhja e Keshillit Bashkiak date 31.01.2017

Mbledhja e Keshillit Bashkiak date 31.01.2017

U zhvillua sot mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite :
1.Relacion dhe Projekt-Vendim “Dorëheqja e Këshilltarit të Këshillit Bashkiak Berat Z.Klaudo Kumani të Subjektit Politik LSI dhe zëvendësimin e tij ”.
2.Relacion dhe Projekt-Vendim “Mbi miratimin e dhënies së mandatit të Këshilltarit të Këshillit Bashkiak Berat Z.Nexhip Lyto Shahu të Subjektit Politik LSI ”.
3.Relacion dhe Projekt-Vendim “Për një ndryshim në Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.37 datë 30.10.2012.Mbi miratimin e dhënies me enfiteozë të objektit “Merkato “në Lagjen 28 Nëntori Berat.
4.Relacion dhe Projekt-Vendim “Për miratimin e përfshirjes në proçesin e privatizimit të objektit “Zyrat e SH.A Ujësjellës-Kanalizime Berat-Kuçovë”
5.Relacion dhe Projekt-Vendim “Për miratimin e qirasë minimale mujore të banesave në tregun e lirë”
6.Relacion dhe Projekt-Vendim “Mbi miratimin e Planit të Efiçensës së Enjergjisë për Bashkinë Berat”.
7.Relacion dhe Projekt-Vendim“Për sistemimin në Qendrën Rezidenciale “Lira”të fëmijës Klemejda Nela”
8.Relacion dhe Projekt-Vendim “Për dhënien e titullit “Nderi i Qytetit” Arshin Xhezo (pas vdekjes)
9.Shtese ne rend dite “Mbi kriteret e liçensimit per mjetet autoveture (1+4) dhe (1+8) vende në shërbim taxi”
10.Shtese ne rend dite “Mbi një ndryshim në VKB Nr.121 datë 22/12/2016 Mbi kriteret e liçensimit për mjetet autoveture (1+8) vende në shërbimin taxi.