Home / Aktivitete / Mbledhja e Keshillit Bashkiak date 22.06.2017

Mbledhja e Keshillit Bashkiak date 22.06.2017

U zhvillua sot mbledhja e Keshillit Bashkiak me kete rend dite :
1. Relacion dhe Projekt – Vendim: Mbi miratimin e disa ndryshimeve në VKB Nr.6 Datë 28.07.2015 “Mbi miratimin e komisioneve të Këshillit Bashkiak Berat”.

2. Relacion dhe Projekt – Vendim: Mbi miratimin e përfitimit të bonusit të strehimit për familjen e Znj.Adriana Dardha.

3. Relacion dhe Projekt – Vendim: Mbi miratimin e transferimit në pronësi të Bashkisë Berat të tre pasurive të paluajtshme publike shtetërore të ndodhura në Njësitë Administrative Sinjë,Velabisht dhe Otllak.

4. Relacion dhe Projekt – Vendim:Mbi miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2018-2020.

5. Relacion dhe Projekt – Vendim: Për një ndryshim në Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.46 Datë 27.11.2015 “Për miratimin e tregjeve pranë varrezave publike të qytetit në të cilat do të tregtohen artikuj të ndryshëm për në varreza”.

6. Relacion dhe Projekt – Vendim: Mbi pjesëmarrjen e shtetit për përballimin e dëmeve në raste fatkeqësish nga tërmeti.

7. Relacion dhe Projekt – Vendim: Mbi pjesëmarrjen e shtetit për përballimin e dëmeve në raste fatkeqësish nga zjarri.

8.Shtesë në rend dite Relacion dhe Projekt – Vendim: Për disa shtesa në Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.57 Datë 28.12.2015 “Për sistemimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Berat” të ndryshuar.