Home / Qyteti / Berati

Berati

Berati_221Qyteti i Beratit është i vendosur në Shqipërinë Jug-Qendrore në rrethin e Beratit , i cili ka një sipërfaqe prej 939 km2 dhe popullsi prej  65 mije banore. Berati është një ndër qytetet më të vjetër të Shqipërise dhe ka një trashëgimi kulturore unike, tashmë pjesë e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.  Eshtë një qendër e rëndësishme për zhvillimin e turizmit ne vend.
Klima — Rajoni i Beratit ka një klime tipike mesdhetare . Klima favorizon zhvillimin e agro-biznesit lokal, të cilat shihen me shumë rëndësi për zhvillimin ekonomik të qytetit.
Demografia — Burimet njerezore te qytetit e pozicionojne ate si nje qender te rendesishme per zhvillimin ekonomik per te gjithe vendin. Shumica e popullsise eshte ne moshe pune dhe ka nje numer te larte te popullsise ne moshe te re.

Qeverisja lokale
Bashkia e Beratit formon pjese te rrethit me te njejtin emer dhe eshte qendra e rajonit te  Beratit. Keshilli Bashkiak , i cili eshte nje organ vendimarres per qverisjen lokale, ka 35 anetare  , ndersa Kryetari i Bashkise eshte i votuar direkt nga populli. Institucioni i Bashkise ka rreth 127 punonjes .

Buxheti i bashkise  — Te ardhurat kryesore per bashkine jane buxhetet si nga te ardhurat lokale dhe grantet  qendrore. Qeverisja lokale percaktuar prioritetet ne baze te .

Strategjise social ekonomike e qytetit  :

Prioritetet e zhvillimit
1-
Zhvillimi ne rajonin e Beratit i agrobiznesit dhe ndermarjeve te vogla dhe te mesme nepermjet perdorimit te potencialeve ne prodhim dhe marketing.
2- Zhvillimi i turizmit ne Berat duke shfrytezuar trashegimine e tij unike historike dhe kulturore.
3-Zhvillimi i mjedisit urban te Beratit ne perputhje me parametrat bashkekohore dhe ne harmoni me specifikat  e qytetit .
Profili ekonomik i Beratit
Bizneset lokale , vecanerisht prodhuese , duan te zhvillohen dhe te zgjerohen duke perdorur resurset natyrore te rajonit dhe avantazhet gjeografike me efektivitet dhe eficence te larte. Bizneset me baze turizmin shfrytezojne trashegimine historike dhe aritektonike te qytetit . Bizneset artizanale , megjithese te vogla dhe te zhvilluara brenda familjes , duan te mbajne traditat  gjalle dhe te zgjerohen ne nivel kombetar dhe ndoshta ne tregjet nderkombetare .  Ndersa bizneset tregtare po riformojne profilin e tyre .

Baza kryesore mbi te cilen bazohet ky zhvillim , pervec traditave dhe faktoreve te listuar me siper , eshte zgjerimi  i ndermarjeve te vogla dhe te mesme ne biznese te medha dhe ndryshimet ne strukturen e biznesit , te fokusuar ne Berat pergjithesisht ne sherbimet e agrobiznesit, hotelet dhe turizmit.

Agrobiznesi & Artizanati
Agrobiznesi eshte me i zhvilluari  dhe akoma nje sektor premtues per zhvillimin e ardhshem te Beratit , i cila reflektohet ne numrin e tyre ( 41) te cilat operojne sot ne sektorin e agrobiznesit dhe territori qe mbulojne keto (23.5 % te siperfaqes  se pergjithshme), numri i njerezve te punesuar ne kete sektor  (42.3 % e totalit te te punesuarve) dhe perben  (49 % ) te numrit total te bizneseve .

Per me teper disa produkte te caktuara agro-bujqesore si  ullinjte, fiqte dhe qershite kane qene te kultivuara ne Berat per mijera vjet, duke zene rreth 13 % te zones bujqesore te qytetit.  Ne vijim  te agrobiznesit, artizanati eshte nje prioritet tjeter i zhvillimit ekonomik te Beratit dhe do te stimulohet nepermjet ruajtjes dhe kultivimit te tradites dhe nepermjet prezantimeve ne panaire kombetare dhe nderkombetare .

Ka shume biznese te tjera aktive ne Berat , perfshire industrite qe procedojne me produktet ushqimore,te mishit  ,pijet alkolike dhe jo alkolike , ndersa disa industri te manifaktures po terheqin investime si ato te industrise se lehte, ajo e materialeve te ndertimit , punimet me dru,  etj.

Plani i menaxhimit te bashkise ka si synim disa objektiva :

1-Objektivin kulturor
2- Objektivin ekonomik
3- Objektivin social

Objektivi kulturor –Hyrja e Beratit ne listen e trashegimise boterore do te kerkoje nderhyrje specifike persa i perket ruajtjes se trashegimise kulturore . Qyteti vete dhe qeveria shqiptare duhet te investojne ne fushen  kulturore .  Si rrjedhoje trashegimia kulturore do te jete me mire e mbrojtur dhe e vleresuar. Qyteti do te marre shume perfitime , vecanerisht persa i perket organizimit dhe imazhit te tij  publik.

Objektivi ekonomik  -Permiresimi  i trashegimise kulturore do te kete rezultate pozitive : nje rritje te turizmit ( me rrjedhoje rritjen e disa fushave te ekonomise ) dhe rritjen e te gjitha aktiviteve te lidhura me vete ruajtjen e trashegimise (nderhyrje restauruese, riorganizime arkitektonike dhe mjedisore ) .

Objektivi Social  -Hapja e aktivteteve te reja te punes ne qendren historike, te lidhura me trashegimine kulturore , artizanatin dhe turizmin, do te reduktojne emigracionin.  Restaurimi i shtepive historike ne zonat e vjetra do t’u jape mundesine qytetareve te zhvillojne ‘’turizmin familjar’’.

Avantazhet kryesore te bashkise Berat

Berati ka nje pozicion gjeografik te favorshem per instalimin e nje infrastrukture moderne dhe te kompletuar. Vendndodhja e tij,mjedisi gjeografik ,arkitektura dhe trashegimia e tij artistike e bejne qytetin terheqes per turistet dhe te pershtatshem  per zhvillimin e nje cilesie jete te mire per qytetaret e tij.

Rajoni ka nje klime tipike mesdhetare , e cila ben te mundur zhvillimin e bujqesise si nje baze e rendesishme e zhvillimit te agrobiznesit. Siperfaqja totale prej rreth 23 km2 , nga e cila 6 km2 eshte urbane dhe rreth 2 km2 eshte toke bujqesore , mbeshtet idene e zhvillimit te bujqesise lokale.

Berati eshte qyteti i shume muzeumeve dhe monumenteve te artit dhe kultures ,te cilat se bashku kane nje vlere unike , duke e bere qytetin terheqes per turistet vendas dhe te huaj .Jane rreth  108 monumente te kultures ne qytet dhe lagja Mangalem eshte vendi i nje kompleksi unik arkitekturor ..Kalaja e qytetit ka shume objekte te rendesishme kulturore, muzeun Kombetar Onufri te ikonografise , sikurse nje arkitekture unike e cila ka terhequr vemendjen e  studiuesve vendas dhe te huaj. Lagjia Gorice pjese e qendres historike eshte nje kompleks muzeal me nje rendesi arkitektonike duke perbere nje pasuri natyrore dhe historike per qytetin.

Perreth qytetit eshte nje hapesire e pershtatshme per perqendrimin e bizneseve brenda zones ekzituese industriale dhe per permirsimin e zones per zhvillimin e agrobiznesit. Vendndodhja e zones e ben ate te pershtatshme per ngritjen e nje tregu agrobiznesi .

Distancat nga Berati drejt porteve ,aeroportit dhe qyteteve te tjera kryesore ne  Shqiperi jane te aferta duke lehtesuar komunikimin. 

Buxheti i bashkise  — Te ardhurat kryesore per bashkine jane buxhetet si nga te ardhurat lokale dhe grantet  qendrore. Qeverisja lokale percaktuar prioritetet ne baze te .Strategjise social ekonomike e qytetit  :

Prioritetet e zhvillimit

1-Zhvillimi ne rajonin e Beratit i agrobiznesit dhe ndermarjeve te vogla dhe te mesme nepermjet perdorimit te potencialeve ne prodhim dhe marketing.

2-Zhvillimi i turizmit ne Berat duke shfrytezuar trashegimine e tij unike historike dhe kulturore.

3-Zhvillimi i mjedisit urban te Beratit ne perputhje me parametrat bashkekohore dhe ne harmoni me specifikat  e qytetit .

Profili ekonomik i Beratit

Bizneset lokale , vecanerisht prodhuese , duan te zhvillohen dhe te zgjerohen duke perdorur resurset natyrore te rajonit dhe avantazhet gjeografike me efektivitet dhe eficence te larte. Bizneset me baze turizmin shfrytezojne trashegimine historike dhe aritektonike te qytetit . Bizneset artizanale , megjithese te vogla dhe te zhvilluara brenda familjes , duan te mbajne traditat  gjalle dhe te zgjerohen ne nivel kombetar dhe ndoshta ne tregjet nderkombetare .  Ndersa bizneset tregtare po riformojne profilin e tyre .

Baza kryesore mbi te cilen bazohet ky zhvillim , pervec traditave dhe faktoreve te listuar me siper , eshte zgjerimi  i ndermarjeve te vogla dhe te mesme ne biznese te medha dhe ndryshimet ne strukturen e biznesit , te fokusuar ne Berat pergjithesisht ne sherbimet e agrobiznesit, hotelet dhe turizmit.

Agrobiznesi & Artizanati

Agrobiznesi eshte me i zhvilluari  dhe akoma nje sektor premtues per zhvillimin e ardhshem te Beratit , i cila reflektohet ne numrin e tyre ( 41) te cilat operojne sot ne sektorin e agrobiznesit dhe territori qe mbulojne keto (23.5 % te siperfaqes  se pergjithshme), numri i njerezve te punesuar ne kete sektor  (42.3 % e totalit te te punesuarve) dhe perben  (49 % ) te numrit total te bizneseve .

Per me teper disa produkte te caktuara agro-bujqesore si  ullinjte, fiqte dhe qershite kane qene te kultivuara ne Berat per mijera vjet, duke zene rreth 13 % te zones bujqesore te qytetit.  Ne vijim  te agrobiznesit, artizanati eshte nje prioritet tjeter i zhvillimit ekonomik te Beratit dhe do te stimulohet nepermjet ruajtjes dhe kultivimit te tradites dhe nepermjet prezantimeve ne panaire kombetare dhe nderkombetare .

Ka shume biznese te tjera aktive ne Berat , perfshire industrite qe procedojne me produktet ushqimore,te mishit  ,pijet alkolike dhe jo alkolike , ndersa disa industri te manifaktures po terheqin investime si ato te industrise se lehte, ajo e materialeve te ndertimit , punimet me dru,  etj.

     Plani i menaxhimit te bashkise ka si synim disa objektiva :

1-Objektivin kulturor
2- Objektivin ekonomik
3- Objektivin social

Objektivi kulturor –Hyrja e Beratit ne listen e trashegimise boterore do te kerkoje nderhyrje specifike persa i perket ruajtjes se trashegimise kulturore . Qyteti vete dhe qeveria shqiptare duhet te investojne ne fushen  kulturore .  Si rrjedhoje trashegimia kulturore do te jete me mire e mbrojtur dhe e vleresuar. Qyteti do te marre shume perfitime , vecanerisht persa i perket organizimit dhe imazhit te tij  publik.

Objektivi ekonomik  -Permiresimi  i trashegimise kulturore do te kete rezultate pozitive : nje rritje te turizmit ( me rrjedhoje rritjen e disa fushave te ekonomise ) dhe rritjen e te gjitha aktiviteve te lidhura me vete ruajtjen e trashegimise (nderhyrje restauruese, riorganizime arkitektonike dhe mjedisore ) .

Objektivi Social  -Hapja e aktivteteve te reja te punes ne qendren historike, te lidhura me trashegimine kulturore , artizanatin dhe turizmin, do te reduktojne emigracionin.  Restaurimi i shtepive historike ne zonat e vjetra do t’u jape mundesine qytetareve te zhvillojne ‘’turizmin familjar’’.

   Avantazhet kryesore te bashkise Berat 
Berati ka nje pozicion gjeografik te favorshem per instalimin e nje infrastrukture moderne dhe te kompletuar. Vendndodhja e tij,mjedisi gjeografik ,arkitektura dhe trashegimia e tij artistike e bejne qytetin terheqes per turistet dhe te pershtatshem  per zhvillimin e nje cilesie jete te mire per qytetaret e tij.

Rajoni ka nje klime tipike mesdhetare , e cila ben te mundur zhvillimin e bujqesise si nje baze e rendesishme e zhvillimit te agrobiznesit. Siperfaqja totale prej rreth 23 km2 , nga e cila 6 km2 eshte urbane dhe rreth 2 km2 eshte toke bujqesore , mbeshtet idene e zhvillimit te bujqesise lokale.

Berati eshte qyteti i shume muzeumeve dhe monumenteve te artit dhe kultures ,te cilat se bashku kane nje vlere unike , duke e bere qytetin terheqes per turistet vendas dhe te huaj .Jane rreth  108 monumente te kultures ne qytet dhe lagja Mangalem eshte vendi i nje kompleksi unik arkitekturor ..Kalaja e qytetit ka shume objekte te rendesishme kulturore, muzeun Kombetar Onufri te ikonografise , sikurse nje arkitekture unike e cila ka terhequr vemendjen e  studiuesve vendas dhe te huaj. Lagjia Gorice pjese e qendres historike eshte nje kompleks muzeal me nje rendesi arkitektonike duke perbere nje pasuri natyrore dhe historike per qytetin.

Perreth qytetit eshte nje hapesire e pershtatshme per perqendrimin e bizneseve brenda zones ekzituese industriale dhe per permirsimin e zones per zhvillimin e agrobiznesit. Vendndodhja e zones e ben ate te pershtatshme per ngritjen e nje tregu agrobiznesi .

Distancat nga Berati drejt porteve ,aeroportit dhe qyteteve te tjera kryesore ne  Shqiperi jane te aferta duke lehtesuar komunikimin.