Home / Aktivitete / Udhetim studimor ne Kosove, 22-24 Prill 2015

Udhetim studimor ne Kosove, 22-24 Prill 2015

Udhetim Studimor ne Kosove

“Ndarja e pervojes dhe e mesimeve te nxjerra nga Administrimi i te Ardhurave te Veta dhe Takses mbi Pronen ne Kosove”

Prill 22 – 24, 2015

 

 

 

Nepermjet diskutimeve me eksperte te larte te Kosoves dhe me ata qe jane te perfshire drejteperdrejt ne ceshtjet e financave lokale, te ardhurave te veta dhe tatimit mbi prone, pjesemarresit kishim mundesine te:

 

  • Identifikojme pervojen dhe mesimet e nxjerra ne lidhje me menaxhimin e taksave vendore me fokus tek tatimi mbi pronen
  • Vezhgojme sistemin e taimit mbi pronen ne Kosove, te informohemi dhe te identifikojme hapa praktike te ndermarra nga autoritetet qendrore dhe vendore ne lidhje me ceshtjet perkatese te mbledhjes se tatimit mbi prone
  • Identifikojme elemente te menaxhimit efektiv taksave vendore me fokus kryesor tatimin mbi pronen
  • Vezhgojme marredheniet e bashkepunuimit midis qeverisjes qendrore dhe vendore ne lidhje me administrimin e tatimit mbi pronen, shkembimin e informacionit si dhe te mjeteve efektive te komunikimit
  • Permiresojme dhe fuqizoje kapacitetet teknike te stafit vendor qe merret me menaxhimin e taksave vendore e sidomos me tatimin mbi pronen
  • Permiresojme dhe fuqizoje kapacitetet teknike te agjensive te qeverise qendrore per adoptimin e politikave te reja te tatimit mbi pronen dhe te procedurave perkatese administrative

 

 

Pjesemarresit:

Njesite vendore qe jane partnere meUSAID/ PLGP: Korca, Elbasan,Tirane,  Fier, Berat, Lushnja dhe Kucova – Nen-Kryetaret dhe/ose Drejtoret e Departamentit te Taksave; Ministria e Financave; Ministria e Ceshtjeve Vendore; perfaqesues nga DLDP – Projekt zvicerian per qeverisjen vendore ne Shqiperi

 

Nga Bashkia Berat ishin pjesemarres N/Kryetarja e Bashkise Znj. Evgjeni Pelivani dhe Drejtori i Drejtorise se Taksave Z. Besmir Blana

 Kosovo Study Tour 082Kosovo Study Tour 168