Home / Të Reja Nga Turizmi / Berati ne Webgis

Berati ne Webgis

Trashëgimia kulturore dhe natyrore dhe atraksionet turistike të Beratit po prezantohen në një Platformë WEBGIS ku janë publikuar hartat me të dhënat geo-hapësinore dhe informacione mbi trashëgiminë kulturore dhe pikat me interes, të dhënat mund të përdoren nga turistet dhe aktorë të tjerë të interesuar pë rvlerat kulturore të Europës Juglindore. Ky Studim po realizohet në kuadrin e Projektit SUSTCULT financuar nga Bashkimi Europian, Programi për Europen Juglindore. Sitet e perfshira ne projektin SUSTCULT janë: Venecia (Itali), Korfuz (Greqi), Ohri (FYROM), Vipava Valley (Slloveni), Bakau (Rumani), Berat ( Shqipëri), Manastiri i Hurezit ( Rumani).

Një prej drejtimeve të projektit SUSTCULT është:

– të zhvillojë një platform të ndërtuar në website, e cila do të publikojë dhe ndajë të dhënat GIS për të lehtësuar shkëmbimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore mbi bazën e bashkëpunimit.

Teknologjia GIS do të mbeshtesë procesin e promocionit të SIT-it. Informacioni specific hartografik do të përdoret për të focruar zhvillimin e qëndrueshëm dhe promocionin e Sitit. Është bërë e mundur të krijohen harta interaktive, të integruara me të dhëna të tjera sipër shkrim teksti dhe imazhe me foto. I gjithë ky informacion do tëmbështesë të dhënat gjeografike dhe do të sigurojë një përshkrim më të detajuar të Sitit.
Platforma WEBGIS është një mjet i Projektit SUSTCULT për të publikuar dhe ndarë informacionin e lidhur me trashëgiminë kulturore në një mënyrë praktike dhe për të promovuar atraksionet apo aktivitete ekonomike mbi principet e një turizmi të qëndrueshëm, dhe vlerësimin e identitetit kulturor lokal( aktivitete tradicionale, artizanati, ekoturizmi, tur operatorët etj).
Ky instrument do të lejojë publikimin e hartave për iteneraret turistike për 7 Sitet pilot që përfshihen në projekt. Julutemvizitoni : www.sustcult.eu (WebGIS Platform).