Home / Njoftime / Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

Bashkia Berat   në zbatim të nenit 26/4 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave
“Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”  i ndryshuar​, po ju dërgon  për të publikuar  vendin e lire te punes për 
levizje​n/gritje ne detyre/pranim nga jashte sherbimit civil  për kategorinë  e ulët dhe të mesme drejtuese në pozicionin:

1.Drejtor  në Drejtorinë e  Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbeshtetëse. 

Shkresat   zyrtare  janë nisur  me postë   në adresë të institucionit tuaj me  nr.4922/2 Prot,   datë  08.10.2020  të  Bashkisë  Berat.
 
Faleminderit per bashkepunimin.

Shpallja vend i lire Drejtor i Burimeve Njerzore