Home / Njoftime / NJOFTIM PËR PRONARËT, PRONAT E TË CILËVE DO TË SHPRONËSOHEN PËR SHKAK SE PREKEN NGA PROJEKTI “RIKONSTRUKSION DHE ZGJERIM I RRUGËS “MUZAK TOPIA”- SEGMENTI NGA RRETHROTULLIMI TE ISH REZERVAT E SHTETIT DERI TEK KISHA E “SHËN ILIAS”

NJOFTIM PËR PRONARËT, PRONAT E TË CILËVE DO TË SHPRONËSOHEN PËR SHKAK SE PREKEN NGA PROJEKTI “RIKONSTRUKSION DHE ZGJERIM I RRUGËS “MUZAK TOPIA”- SEGMENTI NGA RRETHROTULLIMI TE ISH REZERVAT E SHTETIT DERI TEK KISHA E “SHËN ILIAS”

NJOFTIM PËR PRONARËT, PRONAT E TË CILËVE DO TË SHPRONËSOHEN PËR SHKAK SE PREKEN NGA PROJEKTI “RIKONSTRUKSION DHE ZGJERIM I RRUGËS “MUZAK TOPIA”- SEGMENTI NGA RRETHROTULLIMI TE ISH REZERVAT E SHTETIT DERI TEK KISHA E “SHËN ILIAS”

 

Ne baze te Ligjit nr. 19/2017 datë 23.02.2017 “Për ratifikimin e marrëvesgjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit për zhvillimi e integruar urban dhe të turizmit”, ligjit nr. 8561 date 22.12.1999 ”Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”, V.K.M nr. 138 date 23.03.2000 , “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive pronë private që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik, I ndryshuar, Bashkia Berat ka nisur procedurat për shpronësim , për pronat të cilat preken nga realizimi I projektit “Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës “Muzak Topia”- segmenti nga rrethrotullimi te ish rezervat e shtetit deri tek Kisha e “Shën Ilias”.

Bashkelidhur lista e personave pronare:

NJOFTIM RRUGA KALA