Home / Uncategorized / Njoftim

Njoftim

Bashkia Berat, në mbeshtetje të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe  të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave
“Për pranimin, lëvizjen paralele  peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”​ , i ndryshuar,  ka vendosur publikimin   për vendin e  lirë të punës për procedurën
 levizje  paralele  dhe   pranim në shërbimin civil  për kategorinë  ekzekutive  për pozicionin:
  1. Specialist i Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore në Sektorin e Turizmit , Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve​, kategoria  III-b

shpallja Specialist iTurizmit dhe Trashegimisw Kulturore