Home / Njoftime / NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR TË VAZHDUAR PROCEDUREN PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR TË VAZHDUAR PROCEDUREN PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR
PËR TË VAZHDUAR PROCEDUREN PËR POZICIONIN
PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit në zbatim të ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të Policisë Bashkiake”, kreu III “Rregullat dhe Procedurat e detajuara të pranimit në Policinë Bashkiake, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit si edhe procesverbalin e verifikimit të kandidatëve që kanë paraqitur dokumentacionin sipas shpalljes së publikuar , njofton se:

Kandidati që ploteson kriteret dhe kushtet sipas shpalljes se publikuar për të vazhduar fazat e mëtejshme të vleresimit për pozicionin Punonjës të Policisë Bashkiake, në Drejtorinë e Policisë Bashkiake është;

1. Z.Myrteza Kodra

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 08.11.2023, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

BASHKIA BERAT