Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

Bashkia Berat   në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave 
“Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  po ju dërgon  për të publikuar  njoftimin  e fituesit  per proceduren
e ngritjes ne detyre  ne kategorinë  e Mesme  drejtuese  pozicionet:
1.Drejtor  në Drejtorinë e  Integrimin Europian dhe Planifikimit Strategjik
2.Drejtor  në Drejtorinë e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve