Home / Municipality / The Departments

The Departments

The Organic structure of the Municipality of Berat is as follows:

The Mayor

Vice mayor

The secretary of the Municipal Council

Spokesperson and secretary of the Mayor

Department of Law and Public Procurements

Department of Territorial Planning, Investments and Project Control

Drejtoria e Buxhetit dhe Administrimit Financiar

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Marrëdhëniet me Publikun

Drejtoria e Koordinimit dhe Shërbimeve Publike

Drejtoria e Shërbimit Social

Drejtoria e Turizmit, Kulturës, rinisë dhe Sporteve

Drejtoria e Taksave, Regjistrimit të Bizneseve dhe Tregjeve

3 Njësitë Administrative

Inspektoriati i Policisë Bashkiake

Inspektoriati Urbanistik Ndërtimor

Drejtoria e Menaxhimit të banesave Sociale me qera, Strehimit dhe Pronave të Bashkisë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *