Home / Njoftime / Mbledhja e Këshillit Bashkiak date 30.03.2017

Mbledhja e Këshillit Bashkiak date 30.03.2017

U zhvillua sot mbledhja e Keshillit Bashkiak me kete rend dite:
1.Relacion dhe Projekt – Vendim: Për dhënien e ndihmës ekonomike, pagesës së paaftësisë dhe kompensimit të energjisë elektrike për periudhën 1- 31 Mars 2017.
2. Relacion dhe Projekt – Vendim: Mbi miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të bashkisë,njësive vartëse dhe shpërblimi i kryetarëve të fshatrave.
3. Relacion dhe Projekt – Vendim: Mbi miratimin e listës së familjeve që përfitojnë bonus strehimi.
4. Relacion dhe Projekt – Vendim: Për një ndryshim të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr.21 Datë 26.02.2016 “Për miratimin e listës përfundimtare të inventarit të pronave të paluajtshme publike shtetërore që i transferohen në pronësi ose në përdorim Njësisë Administrative Sinjë të Bashkisë Berat”.
5. Relacion dhe Projekt – Vendim: Për një ndryshim të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr.22 Datë 26.02.2016 “Për miratimin e listës përfundimtare të inventarit të pronave të paluajtshme publike shtetërore që i transferohen në pronësi ose në përdorim Njësisë Administrative Otllak të Bashkisë Berat”.
6. Relacion dhe Projekt – Vendim: Mbi pjesëmarrjen e shtetit për përballimin e dëmeve në raste fatkeqësish.
7. Relacion dhe Projekt – Vendim: Mbi pjesëmarrjen e shtetit për përballimin e dëmeve në raste fatkeqësish.
8. Relacion dhe Projekt – Vendim: Për miratimin e Planit Strategjik Antikorrupsion i Bashkisë Berat për Vitin 2017-2019
9. Relacion dhe Projekt – Vendim: Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e strukturave komunitare në Bashkinë Berat.
10.Shtese ne rend dite Relacion dhe Projekt – Vendim : Për dhënie titulli “Qytetar Nderi” Znj Floresha Debinja
11.Shtese ne rend dite Relacion dhe Projekt – Vendim : Për disa ndryshime dhe shtesa në VKB nr.116 datë 22.02.2016 ,Mbi përcaktimin e linjave rrethqytetëse ,stacionet e qëndrimit,numrin e orareve dhe tarifat të biletave.
12.Shtese ne rend dite Relacion dhe Projekt – Vendim : Për miratimin e çmimit të shitjes së materialit drusor “Marrë” për ngrohje.