Home / Njoftime / Mbledhja e Keshillit Bashkiak date 25.11.2016

Mbledhja e Keshillit Bashkiak date 25.11.2016

U zhvillua sot mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite :
1.Relacion dhe Projekt-Vendim “Mbi miratimin e dhënies së mandatit të Këshilltarit Z.Donald Molishti i Subjektit Politik G.99 ”.
2.Relacion dhe Projekt-Vendim “Për dhënien e ndihmës ekonomike ,pagesës së paaftësisë dhe kompensimit të energjisë elektrike për periudhën 1-30 Nëntor 2016”.
3.Relacion dhe Projekt-Vendim Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak Berat Nr.57 datë 28.12.2012 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Berat” i ndryshuar
4.Relacion dhe Projekt-Vendim Për shqyrtimin dhe miratimin e “Dokumentit të Plotë të Planit të Përgjithshëm Vendor të Territorit”.
5.Relacion dhe Projekt-Vendim Mbi miratimin e kostos për shërbimin e kateringut për çerdhet ,kopshtet me drekë si dhe për konviktin.
6.Relacion dhe Projekt-Vendim Mbi miratimin e numrit të punonjësve të administratës,ndërmarrjeve dhe njësive shpenzuese në varësi të Bashkisë Berat për vitin 2017
7.Relacion dhe Projekt-Vendim Mbi miratimin e tregut të Moravës si tregë i tregtimin me shumicë dhe pakicë të frutave- perimeve për Bashkinë Berat.
8.Relacion dhe Projekt-Vendim Mbi miratimin e përfshirjes në procesin e privatizimit të objektit “Zyrat e Sh.A Ujësjellës Kanalizime Berat- Kuçovë.
9.Relacion dhe Projekt-Vendim Mbi një ndryshim në Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.29 datë 30.09.2015 “Mbi caktimin e zonave te parkimit me pagesë”.
10.Relacion dhe Projekt-Vendim Për dhënie titulli “Qytetar Nderi pas vdekjes”Z.Njazi Shehu.
11.Relacion dhe Projekt-Vendim Për dhënie titulli “Qytetar Nderi ”Z.Guxim Mukli.
Informacion:Inforrmacion mbi Raportin Tematik të Shërbimit të Parkimit me Pagesë në Rrugë Ushtruar në Bashkinë Berat nga Kontrolli i Lartë i Shtetit.