Home / Njoftime / Mbledhja e Këshillit Bashkiak Berat date 29.06.2016

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Berat date 29.06.2016

Diten e merkure, date 29.06.2016 ne sallen e Keshillit Bashkiak u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak Berat me këtë rend dite :
1.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Dorëheqja e Këshilltares se Keshillit Bashkiak Berat znj.Migena Hoxha e subjektit politik LSI dhe zevendesimin e saj”.
2.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Për dhënien e ndihmës ekonomike, pagesës së paaftësisë dhe kompensimit të energjisë elektrike për periudhën 1 – 30 qershor 2016″.
3.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Për ndryshim dhe shtesë në Vendimin e Këshillit Bashkiak Berat nr.14 date 11.03.2014 “Per miratimin e studimit te përllogaritjes së kostos për kryerjen e shërbimit të pastrimit publik në qytetin e Beratit ”.
4.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Për miratimin e ndryshimit te reformes se dhenies se sherbimit te mirembajtjes se varrezave publike, Deshmoreve, mirembajtjes se lapidareve dhe dekorit ne Bashkine Berat. Miratimi i studimit “Mbi percaktimin e kostos per sherbimin te mirembajtjes se varrezave publike,Deshmoreve,mirembajtjes se lapidareve dhe dekorit ne Bashkine Berat, Miratimi I ndryshimeve ne buxhetin e Bashkise per vitin 2016″.
5.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Për ndryshim te buxhetit te vitit 2016 te Drejtorise se Bujqesise, Administrimit te Pyjeve, Ujerave dhe Sherbimit Veterinar”.
6.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Mbi miratimin e Programit Buxhetor Afatmesem 2017 – 2019 “.
7.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Për shtese te buxhetit te vitit 2016 te Ndermarrjes se Sherbimeve Publike.
8.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Mbi nje ndryshim ne Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.36 date 25.03.2016, Per miratimin e fondeve për ndërhyrjen emergjente ndërtimin mbështetjeve Urave te Bejlit ne fshatin Malinat dhe Gjoroven ”.
9.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak Berat nr.57 date 28.12.2015 “Per sistemimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Berat, i ndryshuar.”.
10.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Mbi miratimin e shesh depozitimit te mbetjeve urbane ne Njesine Administrative Otllak, fshatin Orizaj per Bashkine Berat.
11.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Mbi dhënien me qera te truallit funksional me siperfaqe 295 m2,para Objektit “Merkato” ne lagjen “ 28 Nentori ” Berat “.
12.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Për miratimin e dokumentit per proceduren e ankesave ne Bashkine Berat.
13.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Mbi miratimin e dhenies se mandatit te keshilltarit ne Keshllin Bashkiak Berat znj.Arsiola Dyrmishi e subjektit politik LSI “.
14.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Mbi miratimin e dhënien se mandatit te keshilltarit ne Keshillin Bashkiak Berat Z. Adnan Dura, i subjektit politik PD.
15.Relacion dhe Projekt-Vendim “ Mbi miratimin e dhenies se mandatit te keshilltarit ne Keshillin Bashkiak Berat Z. Serafin Sade, i subjektit politik PR “.