Home / Uncategorized / formulari

formulari

DEKLARATE E PERMBUSHJES SE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE TE MJETEVE
Une i nenshkruari ______________________me cilesine e _____________________te kandidatit pjesemarres ne proceduren e konkurrimit, qe do të zhvillohet nga Bashkia Berat per sherbimin e transportitit qytetas te udhetareve me urban, deklaroj se:
Permbushim te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e konkurrimit dhe i pranojme pa rezerva dhe asnje verejtje ato. Deklarojme nen pergjegjesine tone ligjore se jemi dakord me te gjitha specifikimet teknike te dhena dhe i plotesojme ato sipas percaktimit ne dokumentat e Konkurrimit , te vërtetuar këtë me certifikata dhe dokumenta, të dorëzuara bashkë me këtë deklaratë
Nuk do të marrim pjesë si ofertues në më shumë se një ofertë për këtë procedurë konkuruese.
Ne autorizojmë autoritetin kontraktor të verifikojë informacionin/ dokumentat që i bashkëlidhën kësaj oferte.
Në rast se shpallemi fitues të procedurës konkuruese, biem dakord për të nënshkruar Kontratën .

Data e dorëzimit të deklaratës _____________
Përfaqësuesi i ofertuesit
Nënshkrimi
Vula

 

 

 

 

 
FORMULARI MBI DISPONIMIN E AUTOBUSEVE

Kandidati pjesemarres :_________________________
Deklaroj se per te realizuar sherbimin e trasportit qytetas te udhetareve disponoje autobuzet sipas tabeles se meposhteme .

Inventari i Mjeteve
Nr Lloji i autobusit Targa Nr. Shasise Nr. Lejes qarkullimit Viti i prodhimit Nr. i vendeve te ulura
1
2
3
4
5
Emri Mbiemri
Nenshkrimi
Vula