Home / Projekte / Buletini i projektit ne mbeshtetje te romeve

Buletini i projektit ne mbeshtetje te romeve

Buletini Plani Kombëtar i Veprimit për Integrimin e
Romëve dhe Egjiptianëve në Republikën e Shqipërisë
(2016-2020) u prezantua në datën 9 mars
në Tiranë, përpara një audience të përbërë nga autoritete
qendrore dhe vendore, aktivistë romë dhe
egjiptianë, organizata të shoqërisë civile, partnerë
ndërkombëtarë për zhvillim dhe grupe të tjera
interesi që punojnë për avancimin e përfshirjes
sociale të të dyja komuniteteve. Plani i Veprimit
synon të eliminojë barrierat me të cilat përballen
romët dhe egjiptianët sa i përket aksesit në shërbime,
të përmirësojë kushtet e tyre të jetesës dhe
të promovojë dialogun ndërkulturor.

print_esere_newsletter_shqip-1