Home / Projekte / Tender per Rindërtim dhe Rinovim i Qendrës Multifunksionale Berat, Projekti Nr. Ref:IADSAII/2020/13”

Tender per Rindërtim dhe Rinovim i Qendrës Multifunksionale Berat, Projekti Nr. Ref:IADSAII/2020/13”

NJOTIM I KONTRATËS PËR PUBLIKIM

 

 

  1. Emri dheAdresa e Autoritetit Kontraktor

 

Emri                            Bashkia Berat

Adresa                         Rruga Antipatrea

Tel                               032234935

E-mail                         info@bashkiaberat.gov.al

Faqja e Internetit        www.bashkiaberat.gov.al

 

  1. Lloji i procedurës se prokurimit: E Hapur (në rrugë shkresore)

 

  1. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Rindërtim dhe Rinovim i Qendrës Multifunksionale Berat, Projekti Nr. Ref:IADSAII/2020/13”

 

4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF- IADSAII/2020/13

 

  1. Fondi limit: 19 412 409,8( nëntënbëdhjetë milion e katërqindë e dymbëdhjetë mijë e katërqindë e nente presje tete) leke pa tvsh.

 

6.Burimi i Financimit: Ky fond është vënë në dispozicion nga kontrata me Nr. 3628 prot., dt.30.07.2020 ndërmjet Komitetit të Menaxhimit të IADSA-s e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ambasadori Italian në Shqipëri si dhe Bashkia Berat e përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë për projektin “Qendra Multifunksionale Berat – Hapësirë e Qëndrueshme për të rinjtë” me Nr. Ref:IADSAII/2020/13.

 

  1. 7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 6 (gjashtë) muaj.

 

8- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:08.04.2021, ora 10.00.Vendi:Bashkia Berat

 

9- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 08.04.2021, ora 10.00.Vendi: Bashkia Berat

 

 

Shënim: Dokumentacioni për plotësimin e kërkesave për kualifikim, termat e referencës si dhe projekti teknik mbi te cilin do të implementohet objekti i këtij prokurimi janë të disponueshme në faqen zyrtare të Bashkisë Berat www.bashkiaberat.gov.al, gjithashtu mund të tërhiqen çdo ditë nga e hëna në të premte gjatë orarit zyrtar pranë Drejtorisë Juridike dhe Prokurimeve, Kati III.

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ERVIN DEMO

 

 

002 PROJEKTI ARKITEKTONIK FIRMOSUR

003 RELACION ARKITEKTONIK FIRMOSUR

004 RELACION TEKNIK PRISHE OBJEKTI FIRMOSUR

008 PROJEKTI ELEKTRIK FIRMOSUR

09 RELACIONI ELEKTRIK FIRMOSUR

010 Signed_010.PROJEKTIKONSTRUKTIVcompressed1 (1)

011 Signed_011.RELACIONTEKNIKKONSTRUKTIVQENDRARINOREBERAT (1)

015 planvendosja Signed_Signed202101291900

Analiza

DST

English Publikim

Grafiku i punimeve

PREVENTIV pa cmime