Home / Bashkia Berat / Drejtoritë

Drejtoritë

Struktura Organike e Bashkisë Berat është si më poshtë:

Kryetari i Bashkisë

Nënkryetari i Bashkisë

Sekretar i Këshillit Bashkiak

Zëdhënës dhe Sekretar i Kryetarit të Bashkisë

Drejtoria Juridike dhe e Prokurimeve

Drejtoria e Planifikimit të Territorit, Investimeve dhe Kontrolllit të Projekteve

Drejtoria e Buxhetit dhe Administrimit Financiar

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Marrëdhëniet me Publikun

Drejtoria e Koordinimit dhe Shërbimeve Publike

Drejtoria e Shërbimit Social

Drejtoria e Turizmit, Kulturës, rinisë dhe Sporteve

Drejtoria e Taksave, Regjistrimit të Bizneseve dhe Tregjeve

3 Njësitë Administrative

Inspektoriati i Policisë Bashkiake

Inspektoriati Urbanistik Ndërtimor

Drejtoria e Menaxhimit të banesave Sociale me qera, Strehimit dhe Pronave të Bashkisë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *