Home / Njoftime / Vende te Lira Pune

Vende te Lira Pune

Ne zbatim te ligjit Nr. 150/2013 “Statusi i nëpunësit civil”neni 22.V.K.M Nr. 143 date 12.03.2014 pika 7, ndryshuar Bashkia Berat shpall konkursin per nje vend te lire  pune ne pozicionet:

SPECIALIST Nivelit te larte te Prokurimeve (2 vende) Specialist Nivelit te Larte Planifikimit te Territorit, Kontrollit dhe Planeve te Detajuara vendore, Specialist i nivelit te Larte te Menaxhimit  Mjedisit, Specialist i Nivelit te Larte te Menaxhimit te Qendres Rome FINANCE NE DREJTORINE E  FINANCE – BUXHETIT DHE MENAXHIMIT TE PRONAVE   NE  BASHKI

 Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjithshme ne nenin 12 te ligjit Nr. 150/2013 “Statusi i nepunesit civil”.

 KERKESAT E VECANTA PER KANDIDATET:

Pozicioni Sp.NL.Prokurimesh

  1.  Te kete mbaruar arsimin e larte Fakulteti Ekonomik,Juridik dhe Inxhinieri Ndertimi.

2.Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

Pozicioni;Sp.NL.PL.Teritorit,Kontrollit te Proj,PDv

1.  Te kete mbaruar arsimin e larte  Inxhinieri Ndertimi.Arkitekture Dizajn

 

2. Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6.Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

 Pozicioni;Sp.NL.PL.Menaxhimit te Mjedisit

1.  Te kete mbaruar arsimin e larte  Inxhinieri Mjedisi

2. Te kete  note mesatare  mbi 7 .

3.  Te kete  eksperience dhe pervoje   pune  ne fushen  per te cilen aplikohet.

4 . Te kete deshmi dhe  njohuri te gjuheve te huaja .

5.  Te kete njohuri   te programeve baze te punes ne kompjuter,

6. Te kete aftesi oganizuese, komunikuese me goje ,shkrim  dhe punen  ne grup.

 PARAQITJA E DOKUMENTAVE:

Kandidati duhet te paraqese brenda dates     01.07.2014     ne Drejtorine e MP. dhe Burimeve Njerezore keto dokumenta:

  1. Kerkese me shkrim per aplikim.
  2. Curriculum Vitae C.V.
  3. Fotokopjo te diplomes dhe listes se notave te noterizuara.
  4. Certifikate te perberjes familjare dhe personale me fotografi.
  5. Deshmi kualifikimi (fotokopjo e noteruar) nese ka.
  6. Vleresim pune nga punedhenesi i fundit.
  7. Deshmi i gjendjes gjyqesore.
  8. Libreze pune.
  9. Deshmi nga komisioni mjekesor kompetent qe verteton aftesine per pune.

Ne date       05.07.2014       ne Bashkine Berat do te shpallet lista e konkurenteve qe do te vazhdojne me tej si dhe data e testimit me shkrim dhe intervistes me goje.

Konkurimi do te bazohet ne njohurite mbi Kushtetuten e R.Sh., Kodin e Proçedurave Administrative, Ligjin Nr. 150/2013“Statusi i Nepunesit Civil”,Ligjin nr. 8652 date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te intereresave”, Ligjin Nr.9131 date 08.09.2003“Per rregullat e etikes ne administraten publike” , Ligji 9443date20.12.2006.Per Prokurimet Publike i Ndryshuar.Ligji 1019 date 23.04.2009 Per Planifikimin e Teritorit dhe legjistacionin ne fuqi.Ligji Nr10431  date 09.06.2011. Per mbrojtjen e Mjedisit .

Bashkia Berat