Home / Njoftime / Vend i lirë punonjës i policisë Bashkiake

Vend i lirë punonjës i policisë Bashkiake

Bashkia Berat , në zbatim të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 1.7.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës të ndryshuar”, kerkon publikimin e  vendeit  të lire të punës per pozicionin :
 
1.Punonjës  i Policisë Bashkiake   1(nje) pozicione    strukturën e Policisë  Bashkiake
 
Shkresa zyrtare eshte nisur ne adrese te institucionit tuaj  me nr.5037/1 , datë 16.10.2020.