Home / Njoftime / Vend i lirë pune

Vend i lirë pune

Bashkia Berat, në mbeshtetje të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave 
“Për pranimin, lëvizjen paralele  peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”​ i ndryshuar,  ka vendosur publikimin   për vendin e  lirë të punës për procedurën 
 levizje  paralele  dhe   pranim në shërbimin civil  për kategorinë  ekzekutive  për pozicionin:
  1. Specialist  i Burimeve Njerëzore në Drejtorinë  Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoriaIII-b
Shkresa  zyrtare  është nisur  me postë   në adresë të institucionit tuaj me nr. 5285/2, date 29.10.2020,    të  Bashkisë  Berat.