Home / Njoftime / Transporti dhe Licensat Profesionale

Transporti dhe Licensat Profesionale

Vizioni i Bashkisë së Beratit për administrimin e rrugëve dhe transportit publik synon një përqasje të integruar të zhvillimit ekonomik të qytetit, të përmirësimit të jetës së qytetarëve dhe të mbrojtjes së ambientit kundrejt zhvillimit të rrjetit rrugor dhe një transporti publik të shpeshtë, të shpejtë, të besueshëm dhe konfort.
Strategjia synon aplikimin e mënyrave bashkëkohore për të mundësuar një qarkullim të qëndrueshëm dhe zhvillim socio-ekonomik, i cili do të integrojë rregullimin e të dyja formave të transportit: privat dhe publik, duke përcaktuar një ekuilibër midis tyre.

 • Pergatit gjithe dokumntacionin ligjor mbi politikat e Bashkise mbi Taksite,Sherbimet e Autobuseve,Sherbimin e Transportit te Mallrave,si dhe Sherbimin e Tregetimit te Gazit te Lengshem;
 • Mbledh qe te gjithe aplikimet si dhe dokumentat shoqerues mbi sherbimet e mesiperme dhe ja prezanton ato Komisionit te Licensimit prane Bashkise;
 • Kontrollon mbi sherbimet e ofruara prej marresve te licensave dhe autorizimeve pergjate gjithe periudhes se vlefshmerise se tyre;

Procedurat e aplikimit per secilen prej licensave dhe autorizimeve jane si me poshte vijon :

Transport I udhetareve me taksi .
Per tu pajisur me nje license per Sherbimin Taksi duhen kryer hapat e meposhtem :

Dokumentat e meposhtme duhen dorezuar prane Sektorit te Sherbimeve Publike :

 • Kerkese me shkrim e aplikantit;
 • Formulari I autodeklarimit;
 • Nje fotokopje e noterizuar e NIPT-it, dhe ekstraktit e leshuar prej QKR-se;
 • Nje vertetim prej Drejtorise se Tatim – Taksave prane Bashkise Berat,qe trgon se detyrimet e taksave per vitin e kaluar jane paguar;
 • Nje vertetim nga Drejtoria e Taksave ne Bashkine Berat per shlyerjen e detyrimeve te vitit ne vazhdim;
 • Certifikaten e Vleresimit Teknik te Automjetit (origjinalin ose nje fotokopje te noterizuar);
 • Nje fotokopje te noterizuar te certifikates Regjistrimit te Automjetit;
 • Nje fotokopje te noterizuar te Certifikates se Inspektimit te Automjetit;
 • Nje fotokopje te noterizuar te Deshmise se Taksistit e vlefshme per te pakten dhe nje vit nga data e aplikimit;
 • Nje fotokopje te noterizuar te Lejes se Drejtimit,vetem ato te aplikuesve te pajisur me klasin D do te pranohen;
 • Nje vertetim banimi;
 • Nje vertetim qe eshte kryer pagesa e Sigurimeve Shoqerore per vitin paraardhes;
 • Vertetim nga banka ( te kete te depozituar 60000 leke)
 • Vertetim nga prokuroria
 • Vertetim nga gjykata.
 • Deshmi penaliteti
 • Vertetim nga permbarimi.
 • Vertetim nga DRSHTRR Berat
 • Certifikate e Rregjistrimit ne Organin Tatimor
 • Karte identiteti ( fotokopje )
 • Kontrate me nje agjensi transporti.
 • Libreze per instrumentat mates ( fotokopje e noterizuar );
 • Licenca e vjeter origjinale ( ne rast rinovimi );

Kerkesat e mjetit

 • Te jete jo me i vjeter se 10 vjet;
 • Ngjyra e makines duhet te jete e verdhe;
 • Certifikata per kalibrimin dhe vulosjen e taksimetrit,e leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme Metrologjike;
 • Te kete vendosur 2(dy) Ngjitesa me Numrin e Taksise,tek ted y dyert e para,edhe tek dera e shoferit edhe tek dera e pasagjerit(jepen prej Drejtorise se Transportit dhe Licensave Profesionale);
 • Te kete vendosur nje vije me katrore te kuq,me dimensione 50*50mm,tek ted y dyert e para,edhe tek dera e shoferit edhe tek dera e pasagjerit;
 • Te kete vendosur mbi catine e makines nje tabele te ndricueshme me dimensione 15*35cm,me fjalen TAKSI te shkruar qarte mbi te;
 • Aplikanti duhet te kete reputacion te mire dhe ti kete paguar te gjitha taksat ndaj qeverisjes locale dhe qendrore.

Transporti I udhetareve me autobuse
Ky lloj sherbimi ndahet ne tre kategori,te cilat vijojne me poshte si dhe dokumentat per secilen prej tyre :

1.Transporti ne linje te rregullt qytetese .

 • Nje kerkese me shkrim nga aplikanti;
 • Formulari I autodeklarimit;
 • Nje fotokopje e noterizuar e NIPT-it, dhe ekstraktit e leshuar prej QKR-se;
 • Nje vertetim prej Drejtorise se Tatim – Taksave prane Bashkise Berat,qe trgon se detyrimet e taksave per vitin e kaluar jane paguar;
 • Certifikaten e Vleresimit Teknik(original),per cdo autobus qe do te perdoret nga aplikanti;
 • Certifikaten e Regjistrimit dhe Lejen e Qarkullimit per cdo autobus qe do te perdoret nga aplikanti;
 • Kontratat e punes ndermjet apli Nje vertetim banimi;
 • Nje vertetim qe eshte kryer pagesa e Sigurimeve Shoqerore per vitin paraardhes;
 • Vertetim nga banka ( te kete te depozituar 60000 leke)
 • Vertetim nga prokuroria
 • Vertetim nga gjykata.
 • Deshmi penaliteti
 • Vertetim nga permbarimi.
 • Vertetim nga DRSHTRR Berat
 • kantit dhe shofereve,qe do te punesohen per te ofruar sherbimet;
 • Te jete pajisur me C.K.P;
 • Adresen e zyres se aplikantit;
 • Karte identiteti ( fotokopje )
 • Kontrate me nje agjensi transporti
 • Licenca e vjeter origjinale ( ne rast rinovimi );

2.Transporti ne linje te rregullt rrethqytetese :

 • Nje kerkese me shkrim nga aplikanti;
 • Formulari I autodeklarimit;
 • Nje fotokopje e noterizuar e NIPT-it, dhe ekstraktit e leshuar prej QKR-se;
 • Nje vertetim prej Drejtorise se Tatim – Taksave prane Bashkise Berat,qe trgon se detyrimet e taksave per vitin e kaluar jane paguar;
 • Certifikaten e Vleresimit Teknik(original),per cdo autobus qe do te perdoret nga aplikanti;
 • Certifikaten e Regjistrimit dhe Lejen e Qarkullimit per cdo autobus qe do te perdoret nga aplikanti;
 • Kontratat e punes ndermjet aplikantit dhe shofereve,qe do te punesohen per te ofruar sherbimet
 • Nje vertetim banimi;
 • Nje vertetim qe eshte kryer pagesa e Sigurimeve Shoqerore per vitin paraardhes;
 • Vertetim nga banka ( te kete te depozituar 60000 leke)
 • Vertetim nga prokuroria
 • Vertetim nga gjykata.
 • Deshmi penaliteti
 • Vertetim nga permbarimi.
 • Vertetim nga DRSHTRR Berat
 • kantit dhe shofereve,qe do te punesohen per te ofruar sherbimet;
 • Te jete pajisur me C.K.P;
 • Adresen e zyres se aplikantit;
 • Karte identiteti ( fotokopje )
 • Kontrate me nje agjensi transporti
 • Licenca e vjeter origjinale ( ne rast rinovimi );

3.Transporti ne linje te rregullt ndërqytetëse brenda qarkut:

 • Nje kerkese me shkrim nga aplikanti;
 • Formulari I autodeklarimit;
 • Nje fotokopje e noterizuar e NIPT-it, dhe ekstraktit e leshuar prej QKR-se;
 • Nje vertetim prej Drejtorise se Tatim – Taksave prane Bashkise Berat,qe trgon se detyrimet e taksave per vitin e kaluar jane paguar
 • Certifikaten e Vleresimit Teknik(original),per cdo autobus qe do te perdoret nga aplikanti;
 • Certifikaten e Regjistrimit dhe Lejen e Qarkullimit per cdo autobus qe do te perdoret nga aplikanti;
 • Kontratat e punes ndermjet aplikantit dhe shofereve,qe do te punesohen per te ofruar sherbimet
 • Nje vertetim banimi;
 • Nje vertetim qe eshte kryer pagesa e Sigurimeve Shoqerore per vitin paraardhes;
 • Vertetim nga banka ( te kete te depozituar 60000 leke)
 • Vertetim nga prokuroria
 • Vertetim nga gjykata.
 • Deshmi penaliteti
 • Vertetim nga permbarimi.
 • Vertetim nga DRSHTRR Berat per shkeljet;
 • kantit dhe shofereve,qe do te punesohen per te ofruar sherbimet;
 • Te jete pajisur me C.K.P;
 • Adresen e zyres se aplikantit;
 • Karte identiteti ( fotokopje )
 • Kontrate me nje agjensi transporti
 • Licenca e vjeter origjinale ( ne rast rinovimi );
 • Fotokopje të Lejes së Drejtimit (klasi D);

Shërbimi i Transportit të Mallrave(Transport Mallrash Per Vete e Per te Trete)
Ky lloj sherbimi ndahet ne tre kategori,te cilat vijojne me poshte si dhe dokumentat per secilen prej tyre

I.Transporti per llogari te vet.

1. Kërkesë me shkrim e aplikantit;
2. Formulari I autodeklerimit;
3 .Ekstrakti dhe certifikata e rregjistrimit ne QKR
4.Një kopje e Lejes së Qarkullimit
5.Një kopje e Çertifikatës së Kontrollit teknik.
6.Siguracioni I mjetit ( fotokopje )
7.Certifikaten e pronesise se mjetit ( fotokopje )
8.Karta e identitetit ( fotokopje)
9.Patenta ( fotokopje)
10.Vertetim nga Drejtoria e Tatim Taksave per shlyerjen e detyrimeve vendore
11.Ne rast se mjeti eshte me qera, te kete kontrate qeraje te noterizuar, me afat qeraje te barabarte me afatin e certificates se transportit .
12.Dorezohet certifikata e vjeter.

II.Transport per te trete dhe me qira

Për të marrë një liçence për këtë shërbim, nevojiten

1. Formulari I autodeklerimit;
2. Ekstrakti dhe certifikata e rregjistrimit ne QKR
3. Një kopje e Lejes së Qarkullimit
4. Një kopje e Çertifikatës së Kontrollit teknik.
5. Siguracioni I mjetit ( fotokopje )
6. Certifikaten e pronesise se mjetit ( fotokopje )
7. Karta e identitetit ( fotokopje)
8. Patenta ( fotokopje)
9. Vertetim nga Drejtoria e Tatim Taksave per shlyerjen e detyrimeve vendore
10. Ne rast se mjeti eshte me qera, te kete kontrate qeraje te noterizuar, me afat qeraje te barabarte me afatin e licences se transportit.
11. Dorezohet certifikata e vjeter.
12. Vertetim nga prokuroria.
13. Vertetim nga gjykata
14. Deshmia e penalitetit.
15. Vertetim nga permbarimi
16. Vertetim nga banka ( te kete te depozituar 60000 leke per mjetin e pare dhe 30000 leke per mjetet e tjera)
17. Te jete pajisur me C.K.P;
18. Kontrate me nje agjensi transporti
19. Licenca e vjeter origjinale ( ne rast rinovimi );
Shërbimi i Tregtimit të Gazi të Lëngshëm Dhe Karburanteve me Pakice

.Për të marrë autorizim dhe për të ofruar këtë shërbim, duhen:

1.Vendimin e gjykates per regjistrimin si person juridik
2. Kërkesë me shkrim e aplikantit;
3. Certifikaten e regjistrimit ne zyren tatimore
4.Projektin teknologjik te depove dhe linjave te miratuar nga organet e qeverisjes vendore te mbrojtjes nga zjarri e te mjedisit
5. Aktin e kontrollit dhe lejen e shfrytezimit te leshuar nga zyra e urbanistikes

6.Vertetimin per kontrollin e objektit per respektimin e kushteve teknike te leshuar nga Inspektoriati Shteteror I Kontrollit ,Naftes ,Gazit dhe Nenprodukteve te tyre.
7.Certifikaten e Kalibrimit te rezervuareve te vendosur ne stacion dhe te matjes se aparateve te shitjes se karburanteve,te leshuar nga organet e metrologjise e te kalibrimit ne njesite Qeverisjes Vendore.
8.Pagesa per autorizimin eshte 100 000 lek per 5- vjet me te drejte rinovimi
9.Autorizim per hyrje,dalje ne piken e karburantit apo gazit te lenget.