Home / Njoftime / Specialistit të planifikimit dhe zhvillimit të Projekteve Strategjike, në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik​

Specialistit të planifikimit dhe zhvillimit të Projekteve Strategjike, në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik​

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 25 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015
“Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​ po ju dërgon  për të publikuar njoftimin e
 listes  se kandidateve te kualifikuar për proceduren e levizjes paralele ne sherbimin civil ne sherbimin civil për pozicionin:
1.Specialistit të planifikimit dhe zhvillimit të Projekteve Strategjike, në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik
Shkresa   zyrtare  është nisur  me postë   në adresë të institucionit tuaj me  nr.4816/3 Prot,   datë  16.10.2020  të  Bashkisë  Berat.
Faleminderit per bashkëpunimin​.