Home / Njoftime / Shtesa në planin vjetor të rekrutimit

Shtesa në planin vjetor të rekrutimit

Në mbeshtetje të nenit 18, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil”, I ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave

nr.108 datë 26.02.2014”Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil”,​ , Bashkia Berat po ju dergon per publikim

vendimin e kryetarit të bashkisë Berat me nr.749 , datë 26.10.2020​ “Për shtesa në planiv vjetor të rekrutimit per vitin 2020”.

Shkresa zyrtare është nisur në adresë të institucionit tuaj me nr.5210/1 , datë 26.10.2020.

 

Shtesa dhe ndryshime ne planin vjetor te rekrutimeve 2020