Home / Njoftime /    SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

   SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

     SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

 

Për të gjithë aplikantët e interesuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2019, në zbatim të Ligjit nr. 69/2012 datë  21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  Udhëzimit Nr. 13, datë 22.05.2019 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”, sipas kërkesës së ardhur nga institucioni arsimor, për nevoja të mësimdhënies,  shpallen vendet  e lira  profili parashkollor  me kohëzgjatje pa afat.

 

  • Një Mësues Edukator grupi në kopështin “Velabisht” në  varësi të shkollës 9-vjeçare Velabisht, Drejtoria e Arsimit , Bashkia Berat.
  • Një Mësues Edukator mbështetës  në kopështin “Donika Kastrioti ” , Drejtoria e Arsimit , Bashkia Berat.

 

Të merren masat e nevojshme nga ana e Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore  në Bashkinë Berat,  për të njoftuar sipas ligjit aplikantët e Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2019 .

 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin tuaj!

 

 

BASHKIA  BERAT