Home / Njoftime / SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR
Bashkia  Berat, për të gjithë aplikantët e interesuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021, Mbështetur në Ligjin 139/2015 “Per Vetëqeverisjen Vendore”, në ligjin nr.7961, datë  12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar,në Ligjin nr. 69/2012, datë  21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimit nr.12, datë 10.06.2021 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”, i ndryshuar,  administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë” 2022 sipas shkresës  nr.2107/20 datë 15.09.2022, protokolluar me tonën me nr.4633. Prot , datë 19.09.2022,  si edhe shkresën  nr.835/2 Prot, datë  30.09.2022  të Drejtorisë së  Arsimit “Dergim informacioni për krijimin e  pozicionit vakant në kopështin “28 Nëntori”  për personel mësimor, shpall vendin  e lirë  profili parashkollor  me kohëzgjatje  me  afat të  pacaktuar .
  • Ø Një Mësues Edukator/ Mësues Grupi në kopështin “28 Nëntori”,  në Drejtorinë  e Arsimit , Bashkia Berat ,  me  kontratë me  afat të pacaktuar.
Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore  në Bashkinë Berat, do të njoftojnë sipas ligjit kandidatet e Portalit “Mësuës për Shqipërinë” 2022 sipas udhëzimit dhe afateve ligjore .
BASHKIA  BERAT