Home / Njoftime / SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

SHPALLJE  PËR VEND  TË LIRË PUNE

Bazuar në Strukturën Organike të SH.A.U.K Berat-Kucovë, si dhe bazuar në Rregulloren e Shoqërisë;

SH.A.U.K Berat-Kucovë shpall vakant pozicionin “Inxhinier”

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të kenë kryer studimet e larta për Inxhinieri Hidrotektnike

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore  të SH.A.U.K  Berat-Kucovë brenda  datës 17.05.2018 dokumentat si më poshtë:

  1. Kerkesë me shkrim per aplikim (letërmotivimi)
  2. Curriculum Vitae  (Jetëshkrim  standart)
  3. Fotokopjo të diplomës së shkollës profesionale dhe listës së notave të noterizuara.
  4. Fotokopje  kartës së Identitetit.
  5. Dëshmi kualifikimi nëse ka.
  6. Dëshmi i gjendjes gjyqësore (Deshmi Penale),vertetim nga  Gjykata ,vertetim nga  Prokuroria.
  7. Raport mjeko –ligjor   nga   komisioni mjekesor kompetent i aftë  për punë
  8. Fotokopjo të Librezës së punës  të të gjitha  rubrikave  të  plotësuara.

Përzgjedhja do të bëhet mbi bazën e dokumentacionit dhe të intervistës së konkurentëve nga Komisioni i Vleresimit.

Mosparaqitja e plote e dokumentave sjell skualifikim të menjëhershëm të kandidatit.

Për informacion me te hollesishem kontaktoni me nr.e tel. 0684069418