Home / Njoftime / Shpallje per vend te lirë pune

Shpallje per vend te lirë pune

 

Bazuar në ligjin nr 9901 dt 14/04/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë Tregtare” (i ndryshuar) në Kodin e Punës  në VKM nr 63 dt 27/01/2016, në strukturën organike të SHAUK Berat Kucovë si dhe në rregulloren e SHAUK Berat Kucovë kërkoj që në faqen zyrtare  te  SHAUK Berat Kucovë të shpallet vend i lirë pune në këto  pozicione

 

1-Pozicioni i punës Drejtor Teknik

 

Dokumentacioni,mënyra dhe afati i dorëzimit të  dokumentacionit.

Kandidatët duhet:

1-Të kenë përfunduar studimet e larta Universitare dhe të zotërojne diplomë Master Shkencor në shkencat inxhinierike ,në degët inxhinieri hidroteknike, mjedisi, ndërtimi biokimike ,mekanike apo disiplina te ngjashme.

2- Të kenë përvojë pune jo me pak se 3 vjet.

3- Të zotërojë certifikatën përkatëse për aftësimin specifik profesional të tij, sipas detyrës që do të ushtrojë, në fushën e menaxhimit të ujësjellës kanalizimeve-trajtimin e ujërave të ndotura

4- Të aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi në grup.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë  ose dorazi pranë zyrës së Burimeve Njerëzore të SHAUK Berat Kucovë brenda dt    20/10/2019

1 Kërkesë me shkrim për aplikim (letër motivimi).

2 Currikulum vitae ( jeteshkrim standart).

3 Fotokopje të diplomës se shkollës së lartë dhe listës së notave të noterizuara.

4 Fotokopje të kartës së identitetit .

5 Dëshmi kualifikimi nëse ka.

6 Dëshmi të gjendjes gjyqësore( Dëshmi Penaliteti), vërtetim nga Gjykata ,vërtetim nga Prokuroria.

7 Raport mjeko-ligjor nga komisioni mjekësor kompetent i aftë për punë.

8 Fotokopje te librezës se punës  të ket të  gjitha rubrikat të plotësuara.

 

 

 

 

2- Pozicioni i punës Inxhinier Hidroteknik (specialist)

Dokumentacioni,mënyra dhe afati i dorëzimit të  dokumentacionit.

Kandidatët duhet:

1-Të kenë përfunduar studimet e larta Universitare dhe të zotërojne diplomë Master Shkencor në shkencat inxhinierike ,në degët Inxhinieri Hidroteknike, ndërtimi.

2- Të kenë përvojë pune jo me pak se 3 vjet.

3- Të aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi në grup.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë  ose dorazi pranë zyrës së Burimeve Njerëzore të SHAUK Berat Kucovë brenda dt  20/10/2019

1 Kërkesë me shkrim për aplikim (letër motivimi).

2 Currikulum vitae ( jeteshkrim standart).

3 Fotokopje të diplomes së shkollës se lartë dhe listës së notave të noterizuara.

4 Fotokopje të kartës së identitetit .

5 Dëshmi kualifikimi nëse ka.

6 Dëshmi të gjendjes gjyqësore( Dëshmi Penaliteti) Vërtetim nga Gjykata ,Vërtetim nga Prokuroria.

7 Raport mjeko-ligjor nga komisioni mjekësor kompetent i aftë për punë.

8 Fotokopje te librezës së punës  të ket të  gjitha rubrikat të plotësuara.

 

3- Pozicioni i punës Specialist te zyra e shitjes

 

Dokumentacioni,mënyra dhe afati i dorëzimit të  dokumentacionit.

Kandidatët duhet:

1-Të kenë përfunduar studimet e larta Universitare dhe të zotërojne diplomë Master Shkencor,në degët ekonomik, juridik.

2- Të kenë përvojë pune jo me pak se 3 vjet.

3- Të aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi në grup.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë  ose dorazi pranë zyrës së Burimeve Njerëzore të SHAUK Berat Kucovë brenda dt  20/10/2019

1 Kërkesë me shkrim për aplikim (letër motivimi).

2 Currikulum vitae ( jeteshkrim standart).

3 Fotokopje të diplomes së shkollës se lartë dhe listës së notave të noterizuara.

4 Fotokopje të kartës së identitetit .

5 Dëshmi kualifikimi nëse ka.

6 Dëshmi të gjendjes gjyqësore( Dëshmi Penaliteti) Vërtetim nga Gjykata ,Vërtetim nga Prokuroria.

7 Raport mjeko-ligjor nga komisioni mjekësor kompetent i aftë për punë.

8 Fotokopje te librezës së punës  të ket të  gjitha rubrikat të plotësuara.

 

Përzgjedhja do të bëhet mbi bazën e  dokumentacionit dhe të inervistës së konkurentëve nga Komisioni i Vlerësimit.

Mosparaqitja e plotë e dokumentacionit  sjell skualifikim të menjëhershëm të kandidatit.