Home / Njoftime / SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)
Niveli I kërkuar I diplomës
Master Shkencor

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive , për pozicionet :

 
1 (një) Specialist Specialist Protokoll – Arkivit në Sektorin e Protokoll Arkivit dhe Mardhdhënieve mePpublikun ,Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike, Kategoria e pagës III-b.

* Pozicioni i lartpërmendur i’u ofrohen fillimisht nëpunësve civil të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele.
Vetëm në rast se për këtë pozicion në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele rezulton se vendi është përsëri vakant, pozicioni është i vlefshëm për konkurim nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimit civil.

Për të dyja procedurat (lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë)aplikohet në të njëjtën kohë.

 
Data e dorëzimit të dokumentave për lëvizjen paralele do të jetë 08.03.2017

Data e dorëzimit të dokumentave për pranim në sherbimin civil do të jetë 13.03.2017

 
Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin:
 Specialisti Përgjigjet direkt te Përgjegjësi I Protokoll –Arkivit dhe Drejtori I Burimeve Njerëzore, Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike
Mban dosjet e korespondences per Kryetarin e Bashkise , Nen/kryetarit,per gjithe drejtorite ,sektoret dhe zyrat e Bashkise.
Specialisti i protokoll-arkivit ka per detyre te mbaje procesverbalet e mbledhjeve te Keshillit Bashkiak
Ben shperndarjen e korespondences sipas ciklimit qe bene Titullari neper drejtorit.-Nis korespondencen ne Albaposten dhe mere ne dorezim nga Alba posta korespondencen qe i adresohet Bashkise dhe ben rregjistrimin ne librin e protokollit.Percjell me protokoll vendimet e Keshillit Bashkiak ne Prefekture dhe pas miratimit nga Prefektura,ne destinacion.
-Ben inventarizimin e te gjitha shkresave zyrtare sipas cdo drejtorie ,sektori apo zyre dhe afatet e ruajtjes se tyre, lidhjen praktike te dokumentave sipas problemeve,dhe celjen e dosjeve sipas pasqyres emertuese..- Perpunon cdo 6 mujor korespondencen e hyrje daljeve sipas drejtorive.-Ben invetarizimin e gjithe praktikave shkresore dhe i dorezon prane Arkivit Shteteror pasi kane plotesuar afatin ligjor 10 vjecar .
Specialistja e Arkivit e ushtron detyrën , duke u bazuar në Ligjin “Për Arkivat “ Nr.9154,date 06.11.2003.
Specialistja e Arkivës në fillim të vitit bën hapjen e dosjeve sipas pasqyrës emërtuese të çeljes së tyre, dokumentet që krijohen e vijnë gjatë vitit, sigurohet dorëzimi i plotë dhe në kohë I dokumentave që krijohen apo hyjnë në subjektin shteteror apo jo shteteror gjatë vitit.
Specialistja e Arkivit në bazë te Nenit 24, Kreu III “Organizimi i Rrjetit Arkivor” evidenton korrespodencën që dërgohet ose merret nga institucioni.
Ben përpunimin arkivor të dokumentacionit , duke I ndarë sipas drejtorive përkatëse dhe problemeve që kanë drejtoritë.Sistemon, përpunon dhe inventarizon gjithë dokumentacionit e vitit të kaluar duke përpiluar edhe inventarin për katës brenda 6 mujorit të vitit pasardhës.
Dorëzimin e dokumentave në Arkivat Shteterore” ,dokumentat arkivore , me mbarimin e afatit të shërbimit operativ pranë arkivave të institucioneve fondkrijuese , dorëzohen për ruajtje dhe administrim në arkivat shteterore , të sistemuara dhe të inventarizuara, pasi kanë kaluar 10 vjet nga data e krijimit të tyre.
Specialistja e Arkivit organizon punën për ekspertizën e vlerës së ruajtjes së dokumentave. Çdo vit kontrollohen dosjet që kanë plotësuar afatin e ruajtjes dhe pasi merret mendimi I sektorëve përkatës , përgatitet lista e dokumenteve të veçuara për asgjësim.
Specialistja e Arkivit sipas nevojave të punës nxjerre nga arkiva,duke I evidentuar në Librin e shfrytëzimit të dokumentave , dokumentacionin e kërkuar.

 
I – LËVIZJA PARALELE
Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civil të së njëjtës kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil.
1- Kushtet për lëvizjen paralele dhe kriteret e veçanta
Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë :
• Të jetë nëpunës civil i konfirmuar
• Të mos ketë masë disiplinore në fuqi (të vërtetuar me një dokument nga institucioni)
• Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” ose “Shumë mirë”

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:
• Kandidatët të zotërojnë Diplome Universitare të nivelit / Master shkencor sipas legjislacionit të arsimit të lartë në Shkenca Shoqërore / etj (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
• Përvoja në punë një vit 1 vit në profesion
• Njohja e gjuhës së huaj anglisht ose ndonjë gjuhë tjetër përbën avantazh.
• Mbajtësi i këtij pozicioni duhet të ketë aftësi të mira komunikimi
• Njohje të programeve bazë kompjuterike Word dhe Exel.

 
2- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi në sekretarinë e Bashkisë Berat ose edhe në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Berat, brenda datës 08.03.2017 dokumentat si më poshtë :

1. Kërkesë me shkrim për aplikim (letër motivimi)
2. Curriculum Vitae (jetëshkrim standard)
3. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara.
4. Çertifikatë të përberjës familjare dhe fotokopje kartës së identitetit
5. Aktin e statusit Nëpunësit Civil i konfirmuar
6. Dëshmi kualifikimi (fotokopje e noterizuar) nëse ka
7. Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit
8. Vërtetim që nuk kanë masë disiplinore në fuqi
9. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore ,vertetim nga Gjykata ,vertetim nga Prokuroria.
10. Raport mjeko –ligjor nga komisioni mjekësor kompetent i aftë për punë
11. Fotokopje të librezës së punës në çdo rubrikë të plotësuar

 

3- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak
Në datën 09.03.2017 Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Berat do të shpallë listën e paraprake të kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista e strukturuar me gojë, në faqen zyrtare të Bashkisë Berat , Shërbimin Kombëtar të Punësimit, si edhe në stendën e Informimit të Publikut.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Berat, nëpërmjet email-it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.

 
4- Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista.
• Njohuritë mbi ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” si edhe Aktet nën ligjore qe rregullojnë marrëdhënien e punës në shërbimin civil
• Njohuritë mbi ligjin nr.139 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”
• Njohuritë mbi ligjin nr 9367 datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të intereresave”.
• Njohuritë mbi ligjin Nr. 9131 datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”.
• Njohuritë mbi ligjin “Për Arkivat “ Nr.9154,date 06.11.2003.
• Normat Tekniko –Profesionale dhe Metodologjike të Shërbimit Arkivor.

 

5- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:
Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe çertifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individale në punë në rastet kur proçesi i çertifikimit nuk është kryer. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

 
Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën si edhe ligjet e sipër cituar .
Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

 
Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin Nr. 2, datë 27.03.2015, “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedures së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”, të Departamentit të Administratës Publike

Kandidati që merr më pak se 70 pikë nuk konsiderohet i suksesshëm.

 
6- Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit
Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Berat do të shpallë fituesin në Faqen Zyrtare të Bashkisë, Shërbimin Kombëtar të Punësimit dhe në stendën e informimit të publikut. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike .

II – PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE
Vetëm në rast se për këto pozicion në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele rezulton se vendi është përsëri vakant, pozicioni është i vlefshëm për konkurim nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.
Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të Ligjit nr. 152/2013:

• Të jetë shtetas shqiptar.
• Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
• Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.
• Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.
• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.
• Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit nr. 152/2013.
Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:
• Kandidatët të zotërojnë Diplome Universitare të nivelit / Master shkencor sipas legjislacionit të arsimit të lartë në Shkenca Shoqërore / etj (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
• Përvoja në punë një vit 1 vit në profesion
• Njohja e gjuhës së huaj anglisht ose ndonjë gjuhë tjetër përbën avantazh.
• Mbajtësi i këtij pozicioni duhet të ketë aftësi të mira komunikimi
• Njohje të programeve bazë kompjuterike Word dhe Exel.

 

2- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi në sekretarinë e Bashkisë Berat ose në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Berat brenda datës 13.03.2017 dokumentat si më poshtë :

1. Kerkesë me shkrim per aplikim (letër motivimi)
2. Curriculum Vitae (Jetëshkrim standart)
3. Fotokopjo të diplomës dhe listës së notave të noterizuara.
4. Certifikate të perberjës familjare dhe fotokopje kartës së Identitetit.
5. Dëshmi kualifikimi (fotokopjo e notëruar) nëse ka.
6. Vlerësim pune nga punëdhenësi i fundit.
7. Vertetim që nuk kanë masë administrative në fuqi
8. Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore ,vertetim nga Gjykata ,vertetim nga Prokuroria.
9. Raport mjeko –ligjor nga komisioni mjekesor kompetent i aftë për punë
10. Fotokopjo të Librezës së punës të të gjitha rubrikave të plotësuara

 
3- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak
Duke filluar nga data 20.03.2017 Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Berat do të shpallë në Faqjen Zyrtare, Shërbimin Kombëtar të Punësimit dhe në stendën e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kriteret e veçanta dhe kushtet e për pranim në shërbimin civil në kategorinë Ekzekutive , si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për ngritje në detyrë do të njoftohen individualisht nga Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore e Bashkisë Berat, nëpërmjet email-it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.

 
4. Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:
• Njohuritë mbi ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” si edhe Aktet nën ligjore qe rregullojnë marrëdhënien e punës në shërbimin civil
• Njohuritë mbi ligjin nr.139 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”
• Njohuritë mbi ligjin nr 9367 datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të intereresave”.
• Njohuritë mbi ligjin Nr. 9131 datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”.
• Njohuritë mbi ligjin “Për Arkivat “ Nr.9154,date 06.11.2003.
• Normat Tekniko –Profesionale dhe Metodologjike të Shërbimit Arkivor.

4.1 Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
• Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e përgjithshëm të punës për pozicionin.
• Eksperiencën e tyre të mëparshme.
• Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

5- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

Kandidatët do të vlerësohen me pikë sipas skemës së vlerësimit, si më poshtë :

a- Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;
b- Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë;
c- Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë.

 
Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin Nr. 2, datë 27.03.2015, “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në shërbimin civil nëpërmjet procedures së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur”,të Departamentit të Administratës Publike (DAP)

Kandidati që merr më pak se 70 pikë nuk konsiderohet i suksesshëm .

 
6- Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit
Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Berat do të shpallë fituesin në portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Faqjen Zyrtare të Bashkisë dhe në stendën e informimit të publikut.
Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike .

NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE