Home / Njoftime / SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NËPUNËSIT CIVILË PËR KATEGORINE E ULËT DREJTUESE (Përgjegjës sektori)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NËPUNËSIT CIVILË PËR KATEGORINE E ULËT DREJTUESE (Përgjegjës sektori)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË  PËR  NËPUNËSIT    CIVILË    PËR KATEGORINE E ULËT DREJTUESE       (Përgjegjës   sektori)

Niveli I kërkuar I diplomes

MASTER SHKENCOR

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Berat shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë  , për pozicionet :

 

v  1(një) Përgjegjës  I  Sektorit të Planifikimit të  Terrritorit   , në   Drejtorinë  Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe kontrollit të  Projekteve   .

 

v  1(një) Përgjegjës  I  Sektorit të Investimeve  dhe kontrollit të  Projekteve    , në   Drejtorinë  Planifiki  mit të Territorit ,Investimeve dhe kontrollit të  Projekteve  .

 

 

v  1(një) Përgjegjës    I  Sektorit  pwr Menaxhimin e Burimeve  Njerëzore  , në   Drejtorinë  e Burimeve  Njerëzore,Marrdhenieve me Publikun  dhe Juridike .

 

v  1(një) Përgjegjës    I Sektorit të Financë –Kontabilitetit  në Drejtorine  Financës .

 

 

 

* Pozicionet e  lartë përmendur iu ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele.

 

Vetëm në rast se për këto pozicione në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele rezulton se vendi është përsëri vakant, pozicioni është i vlefshëm për konkurim nëpërmjet procedurës së ngritjes në  detyrë   në shërbimit civil.

 

Për të dyja procedurat ( lëvizje paralele dhe ngritje në Detyrë në shërbimin civil ) aplikohet në të njëjtën kohë.

 

Data e dorëzimit të  dokumentave për lëvizjen paralele do të jetë   30.06.2016

Data e dorëzimit të  dokumentave për ngritje në  detyrë  do të jetë   05.07.2016

 

 

 

Përshkrim përgjithsues i punës   dhe  Kriteret e veçanta  që duhet të  plotësojnë  kandidatët:

 • 1(një)Përgjegjës  I  Sektorit  per Menaxhimin e Burimeve  Njerëzore  , në   Drejtorinë  e Burimeve  Njerëzore,Marrdhenieve me Publikun  dhe Juridike  , Bashkia Berat.

 

Të zotëroj  Diplome Universitare të nivelit  Master  Shkencor   sipas legjislacionit të arsimit të lartë ne shkencat natyrore/Sociale ,inxhinierike etj dhe  të  ketë përvoj    pune   deri në tre  vite  në  profesion.

 

 • Organizon procesin dhe ndjek procedurat  e rekrutimit të burimeve njerëzore, levizjes paralele dhe ngritjes në detyrë.
 • Mbikqyr procestin e  përshkrimit të  punës dhe   atë të  vlerësimit të  rezultateve ne  punë  të   Nëpunësve  civil.
 • Menaxhon burimet njerëzore duke përfshire planifikimin e nevojave për personel, kontratat e punës  etj.
 • Perpunon dhe analizon të dhëna statistikore mbi burimet njerëzore në Bashkinë e Beratit si dhe kryen kerkime dhe bën analiza për forma të reja në këtë fushë .

 

 

 • 1(një) Përgjegjës I  Sektorit të Planifikimit të  Terrritorit   , në   Drejtorinë  Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe kontrollit të  Projekteve    , Bashkia Berat.

 

Kandidatët  të zotërojnë   Diplome Universitare të nivelit / Master  Shkencor   sipas legjislacionit të arsimit të lartë ne Shkenca   Inxhinierike   Ing.Ndertimi/Arkitekture /Ing/Hidro /Urbanist , dhe  të  ketë përvoj    pune   deri në tre  vite  në  profesion

 • . Organizon   Punen   per hartimin e  Planet e Detajuara Vendore dhe kontrollon  perputhshmerine e tyre me PPV instrumentat e zhvillimit te territorit bazuar ne ligjin  Për Planifikimin e Territorit”, duke u mbështetur ne dokumentacionin topografik nga Kadastra Urbane dhe specialisti i GIS mbi hartat dhe kufijte administrative te njesise vendore te paraqitura ne sistemin e gjeoreferimit te përcaktuara ,hartimin e politikave vendore te zhvillimit te territorit ,ne pasqyrimin e perparesive ,qëllimet strategjike  dhe objektivat e njesise vendore
 • Organizon punen per  kontrollin e kerkesave  per leje   ndertimi.
 • Organizon punen per  studime   dhe  hartimein e projekteve  sipas kereses  se  Institucionit .
 • Organizon punen per kontrollin e projekteve  qe vijne ne  bashki.
 • Organizon punen per  mobilim te  zonave te veçanta  Urbane   sipas  nevojes se bashkise
 • Perpunon dhe hedh ne sistemin GIS informacionin e marre nga terreni dhe hartat e perditesuara nga kadastra urbane”.

 

1(një) Përgjegjës  I  Sektorit të Investimeve  dhe kontrollit të  Projekteve    , në   Drejtorinë  Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe kontrollit të  Projekteve    , Bashkia Berat.

 

 

Kandidatët  të zotërojnë   Diplome Universitare të nivelit / Master  Shkencor   sipas legjislacionit të arsimit të lartë ne Shkenca   Inxhinierike   Ing.Ndertimi/Arkitekture /Ing/Hidro /Urbanist , dhe  të  ketë përvoj    pune   deri në tre  vite  në  profesion

 • Kontrollon  zbatimin e  punimeve  qe kryehen  sipas kontatave per punet publike. zbatimin  ne te  gjitha  fazave  te  lejeve te  ndertimit
 • Pergatit dokumentacionin per  rregjistrim ne ZRRPP  te  objekteve .
 • Harton informacionin periodik  per  eproret
 • Kontrollon volumet  dhe  cilesine te puneve te kryera
 • Ndjek te  gjitha  fazat  e realizimit te investimeve .
 • Meret me  dorezimin
 • Pergatisin dokumentacionin per akt-kolaudim dhe  marrje ne dorezim te  perkohshem te  objektit
 • Pergatit dhe organizon punen p er  marjen  e objektetit ne  dorezim.

 

Kandidatët  të zotërojnë   Diplome Universitare të nivelit / Master  Shkencor   sipas legjislacionit të arsimit të lartë ne Shkenca   Ekonomike ,preferohet  Finance-Kontabilitet, dhe  të  ketë përvoj    pune   deri në tre  vite  në  profesion .

  Përshkrimipërgjithësuesipunëspërpozicionin:  Pergjegjes I sektorit  te finance –kontabilitetit:

a-      Organizon dhe drejton punën  brenda sektorit, raporton dhe përgjigjet direkt tek Drejtori i

Drejtorisë  i cili vendos mbi çështjet  proçeduriale të lidhura me veprimtarinë e Drejtorisë .

a-       Kontrollon dhe monitoron aktivitetin e sektorit dhe siguron përmbushjen e objektivave dhe detyrave sipas rregullores se drejtorise dhe ne zbatim te akteve ligjore.

c-   Pergjegjes per mbajtjen e kontabilitetit konform dispozitave ligjore dhe pergatitjen e bilancit kontabel  ne afatet e percaktuar me  akte ligjore dhe nga  instancat perkatese.

d-  Njek zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i  brendshëm dhe KLSH, dhe pergjigjet dhe raporton tek Drejtori I Drejtorise.

 

 

I – LËVIZJA PARALELE

 

Kanë të drejtë të aplikojnë  për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil.

1.- Kushtet për lëvizjen paralele dhe kriteret e veçanta.

Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë :

 • Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon.
 • mos ketë masë disiplinore në fuqi.
 • Të ketë të paktën  vlerësimin e fundit   pozitiv,mirë apo shumë mirë.

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

 • Të zotërojnë diplomë  Universitare të nivelit /Master Shkencor    sipas  specifikimet të  pozicionit.
 • Pervoja nëpune  deri 3  vite  ,Njohja  e gjuhes se huaj Anglisht  ose ndonjë gjuhë tjetër  përbën avantazh.
 • Mbajtesi i ketij pozicioni duhet te kete aftesi te mira komunikimi
 • Njohje  të programeve bazë kompjuterike Word dhe Exel.

 

 

2.- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi ne  sekretarine  e Bashkisë Berat  ose ne  Drejtorine e   Burimeve Njerëzore  të Bashkisë Berat   brenda  datës  30.06.2016 dokumentat si më poshtë:

 

 1. Kerkese me shkrim per aplikim (leter motivimi)
 2. Curriculum Vitae  (Jetshkrim  standart)
 3. Fotokopjo të diplomës dhe listës së notave të noterizuara.
 4. Certifikate të përberjës familjare dhe fotokopje  kartës së Identitetit.
 5. Aktin e statusit Nëpunësit Civil  i konfirmuar
 6. Dëshmi kualifikimi (fotokopjo e notëruar) nese ka.
 7. Vleresim pune nga punëdhenësi i fundit.
 8. Vertetim që nuk kanë  masë disiplinore    në  fuqi
 9. Dëshmi i gjendjes gjyqësore,vertetim nga  Gjykata , vertetim nga prokuroria.
 10. Raport mjeko –ligjor   nga   komisioni mjekesor kompetent i aftë  për punë
 11. Fotokopjo të Librezës së punës ne çdo  rubrike te plotesuar

 

3.- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

Në datën 01.07.2016  Drejtoria e Burimeve Njerëzore  e Bashkisë Berat   do të shpallë listën e   paraprake  te kandidatëve  që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista e strukturuar me  gojë  ,në  faqen zyrtare të  Bashkisë dhe  Shërbimin Kombëtar  të Punësimit  si edhe  Stenden e Informimit të  Publikut  .

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore  e Bashkisë Berat   , nëpërmjet email- it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.

4.- Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista.

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithsues të punës për pozicionin.
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme.
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

 

1(një) Përgjegjës   I  Sektorit  per Menaxhimin e Burimeve  Njerëzore  , në   Drejtorinë  e Burimeve  Njerëzore,Marrdhenieve me Publikun  dhe Juridike  , Bashkia Berat.

 

 • Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”  si edhe  Aktet nen ligjore qe rregullojnë   marrdhenien e punes ne  Sherbimin civil
 • Ligjin nr.139  datë 17.12.2015 “Për  VetëQeverisjen  Vendore”
 • Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te intereresave”.
 • Ligjin Nr.9131 date 08.09.2003“Per rregullat e etikës në administratën publike”.
 • Ligji nr. 7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikes së Shqiperisë” i ndryshuar me Ligjin Nr.8085, datë 13.03.1996 dhe Ligjin Nr.9125 date 29.07.2006 .

 

 

 

 • 1(një) Përgjegjës  I  Sektorit të Planifikimit të  Terrritorit   , në   Drejtorinë  Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe kontrollit të  Projekteve    , Bashkia Berat.

 

 • 1(një) Përgjegjës I  Sektorit të Investimeve  dhe kontrollit të  Projekteve    , në   Drejtorinë  Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe kontrollit të  Projekteve    , Bashkia Berat.

 

 

 • Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”  I ndryshuar .
 • Ligjin nr.139  datë 17.12.2015 “Për  VetëQeverisjen  Vendore”
 • Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te intereresave”.
 • Ligjin Nr.9131 date 08.09.2003“Per rregullat e etikës në administratën publike”..
 • Ligji 107/2014 ,”Per Planifikimin dhe zhvillimin  e Teritorit “.
 • VKM  nr.671  datë  21.07.2015  “Për miratimin e rregullores se Planifikimit të  Territorit”
 • Udhezim nr.408  datë  13.05.2015  “Për miratimin e Rregullores  për  Zhvillimin e Territorit”
 • Ligji 8402 date 10/09/1998 ‘’ Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit ‘’ .
 • UKM nr 3 date 15/02/2001 ‘’ Per mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit ‘’.
 • UKM nr 1 .date 22/02/2005 ‘’ Per disa shtesa ne UKM nr.3 ,date 15/02/2001. ‘’ per mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit ‘’, e ndryshuar.
 • UKM nr 2 .date 13/05/2005 ‘’ Per zbatimin e punimeve te ndertimit ‘’ .
 • UKM nr 1 .date 16/06/2011 ‘’ Per disa ndryshime ne UKM nr.3 ,date 15/02/2001. ‘’ per mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit ‘’.
 • UKM nr 1 .date 16/06/2011 ‘’ Per disa ndryshime ne UKM nr.3 ,date 15/02/2001. ‘’ per mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit ‘’
 • 1(një) Përgjegjës    I Sektorit të Financë –Kontabilitetit  në Drejtorine  Financës .

 

 • Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”  I ndryshuar .
 • Ligjin nr.139  datë 17.12.2015 “Për  VetëQeverisjen  Vendore”
 • Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te intereresave”.
 • Ligji  nr.9936 date 26.06.2008 “Për Menaxhimin  e Sistemit Buxhetor   në  Republikën e Shqipërisë”
 • Ligji nr.10296 dartë  08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar  dhe  Kontrollin “

 

 1. Ligjin  Nr. 139/2015datë17.12.2015 “Për  veteqeverisjen vendore”.
 2. Ligjin Nr.  9936 dt.26.06.2008 “Per menaxhimin e buxhetit ne Republiken e Shqiperise”,
 3. Ligjin Nr.  10 296 date 08.07.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin”.
 4. Ligjin 7661 dt.19.01.1993  “Per kontabilitetin”.

 

 1. Udhezimin  e Ministrit te Financave nr. 30 date 27.12.2011 “Per menaxhimin e aktiveve ne njesite e sektorit publik”, I ndyshuar.
 2. Udhezimin  e Ministrit te Financave nr. 33 date 11.07.2013 “Per gjurmet standarte te auditit per prokurimin me vlere te vogel dhe te larte”,
 3. V.K.M. nr. 248 dt.10.04.1998 ‘Per miratimin e planit kontabel te organeve te pushtetit lokal  institucionet  shteterore e lokale  si dhe njesive qe varen prej tyre ”, i ndryshuar, me V.K.M. nr. 25  dt.20.01.2001.
 4. V.K.M. nr. 165   date 02.03.2016“Per disa ndyshime ne VKM nr. 1619 date 02.07.2008 “Per klasifikin e funksioneve, grupimin e njesive te qeverisjes vendore , per efekt page, dhe caktimin e kufijeve te pagave te punonjesve te organeve te qeverisjes vendore”.
 5. Udhezimin  e Ministrit te Financave nr. 14 date 28.12.2006 “Per pergatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetoretore te vitit 2006 per institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njesite qe varen prej tyre si dhe te njesive te menaxhimit/zbatimit te projekteve e marreveshjeve me donatoret e huaj”
 6. Aktet ligjore e nenligjore ne fushen pagesave:  te pagave te punonjesve , sigurimeve shoqerore e shendetesore,  tatimit mbi te ardhurat, mbi pagesen e  dietave te punonjesve  e te tjera pagesa.

 

 

5.- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

 

Kandidatët do të vlerësohen me pikë sipas skemës së vlerësimit si më poshtë:

 

 • 40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar (20 pikë – përvoja;   10 pikë – trajnimet ose kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse ; 10 pikë – vlerësimet e rezultateve individuale në punë ).
 • 60 pikë intervista me gojë.

 

Kandidati që merr më pak se 70 pikë nuk konsiderohet i suksesshëm .

6.- Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Berat do të shpallë fituesin në Faqen  Zyrtare të  Bashkisë ,Sherbimin Kombetar te  Punësimit  dhe  në stendën e informimit të publikut.  Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike .

 

 

II –NGRITJA  NË   DETYRE  PËR KATEGORINË E ULET  DREJTUESE   

Vetëm në rast se për këto pozicione në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele rezulton se vendi është përsëri vakant, pozicioni është i vlefshëm për konkurim nëpërmjet procedurës së ngritjes në  detyrë

1-Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët pjesë e  sistemit të shërbimit civil të një kategorie më poshtë  që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të Ligjit nr. 152/2013:

 • Të jetë shtetas shqiptar.
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit nr. 152/2013.

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

 • Të jetë nëpunës civil i konfirmuar të një kategorie  më të ulët se  kategoria  për të  cilën konkurohet(specialist)
 • Të mos ketë masë disiplinore në fuqi.
 • Të ketë vleresimin  e fundit ,mirë apo shumë mirë.
 • Të zotërojnë diplomë  Universitare të nivelit /Master Shkencor    sipas  specifikimet të  pozicionit.
 • Pervoja  1-3 vite ne  pune
 •  ,Njohja  e gjuhës se huaj Anglisht  ose ndonjë gjuhë tjetër  përbën avantazh.

 

 • Mbajtesi i ketij pozicioni duhet të kete aftesi te mira komunikimi   dhe  të  punës ne  grup
 • Njohje  të programeve bazë kompjuterike Ëord dhe Exel.

 

 

2.- Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose dorazi ne  sekretarine  e Bashkisë Berat  ose ne  Drejtorine e   Burimeve Njerëzore  të Bashkisë Berat   brenda  dates  05.07.2016    dokumentat si më poshtë:

 

1.Kerkese me shkrim per aplikim (leter motivimi)

1.1Curriculum Vitae  (Jetshkrim  standart)

2.Aktin e statusit te  Nepunësit Civil   të  konfirmuar

3.Fotokopjo të diplomës dhe listës së notave të noterizuara.

4.Certifikate të perberjës familjare dhe fotokopje  kartës së Identitetit.

5.Dëshmi kualifikimi (fotokopjo e notëruar) nese ka.

6.Vleresim pune nga punëdhenësi i fundit.

7.Vertetim që nuk kanë  masë administrative  në  fuqi

8.Dëshmi i gjendjes gjyqësore.

9.Raport mjeko –ligjor   nga   komisioni mjekesor kompetent i aftë  për punë

10.Fotokopjo të Librezës së punës të plotësuar në të gjitha  rubrikat.

 

 

Dokumentat e mësipërme duhet të dorëzohen   brenda datës 05.07.2016

 

3.- Rezultatet për fazën e verifikimit paraprak

Në datën 14.07.2016 Drejtoria e Burimeve Njerëzore  e Bashkisë Berat   do të shpallë në Faqjen  Zyrtare, Shërbimin Kombëtar të Punësimit    dhe  në stendën e informimit të publikut listën e kandidatëve që plotësojnë kriteret e veçanta dhe kushtet e  për ngritje në detyrë për kategorinë pergjegjës  Sektori   , si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet  testimi  me  shkrim  dhe   intervista e strukturuar  me  gojë.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për pranimin në shërbimin civil  do të njoftohen individualisht nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore  e Bashkisë Berat , nëpërmjet email- it të tyre, për shkaqet e moskualifikimit.

 

4.- Fushat e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me njohuritë e tyre mbi :

1(një) Përgjegjës   I  Sektorit  per Menaxhimin e Burimeve  Njerëzore  , në   Drejtorinë  e Burimeve  Njerëzore,Marrdhenieve me Publikun  dhe Juridike  , Bashkia Berat.

 

 • Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”  si edhe  Aktet nen ligjore qe rregullojnë   marrdhenien e punes ne  Sherbimin civil
 • Ligjin nr.139  datë 17.12.2015 “Për  VetëQeverisjen  Vendore”
 • Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te intereresave”.
 • Ligjin Nr.9131 date 08.09.2003“Per rregullat e etikës në administratën publike”.
 • Ligji nr. 7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikes së Shqiperisë” i ndryshuar me Ligjin Nr.8085, datë 13.03.1996 dhe Ligjin Nr.9125 date 29.07.2006 .

 

 

 • 1(një) Përgjegjës  I  Sektorit të Planifikimit të  Terrritorit   , në   Drejtorinë  Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe kontrollit të  Projekteve    , Bashkia Berat.

 

 • 1(një) Përgjegjës I  Sektorit të Investimeve  dhe kontrollit të  Projekteve    , në   Drejtorinë  Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe kontrollit të  Projekteve    , Bashkia Berat.

 

 

 • Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”  I ndryshuar .
 • Ligjin nr.139  datë 17.12.2015 “Për  VetëQeverisjen  Vendore”
 • Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te intereresave”.
 • Ligjin Nr.9131 date 08.09.2003“Per rregullat e etikës në administratën publike”..
 • Ligji 107/2014 ,”Per Planifikimin dhe zhvillimin  e Teritorit “.
 • VKM  nr.671  datë  21.07.2015  “Për miratimin e rregullores se Planifikimit të  Territorit”
 • Udhezim nr.408  datë  13.05.2015  “Për miratimin e Rregullores  për  Zhvillimin e Territorit”
 • Ligji 8402 date 10/09/1998 ‘’ Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit ‘’ .
 • UKM nr 3 date 15/02/2001 ‘’ Per mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit ‘’.
 • UKM nr 1 .date 22/02/2005 ‘’ Per disa shtesa ne UKM nr.3 ,date 15/02/2001. ‘’ per mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit ‘’, e ndryshuar.
 • UKM nr 2 .date 13/05/2005 ‘’ Per zbatimin e punimeve te ndertimit ‘’ .
 • UKM nr 1 .date 16/06/2011 ‘’ Per disa ndryshime ne UKM nr.3 ,date 15/02/2001. ‘’ per mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit ‘’.
 • UKM nr 1 .date 16/06/2011 ‘’ Per disa ndryshime ne UKM nr.3 ,date 15/02/2001. ‘’ per mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit ‘’

 

 • 1(një) Përgjegjës    I Sektorit të Financë –Kontabilitetit  në Drejtorine  Financës .

 

 • Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”  I ndryshuar .
 • Ligjin nr.139  datë 17.12.2015 “Për  VetëQeverisjen  Vendore”
 • Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktit te intereresave”.
 • Ligjin Nr.9131 date 08.09.2003“Per rregullat e etikës në administratën publike”.
 • Ligji nr.114/2015  “Për auditimin e brendshëm në  sektorin Publik”
 • Ligji  nr.9936 date 26.06.2008 “Për Menaxhimin  e Sistemit Buxhetor   në  Republikën e Shqipërisë”
 • Ligji nr.10296 dartë  08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar  dhe  Kontrollin “

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

 • Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithsues të punës për pozicionin.
 • Eksperiencën e tyre të mëparshme.
 • Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

 

5.- Mënyra e vlerësimit të kandidatëve

 

Kandidatët do të vlerësohen me pikë sipas skemës së vlerësimit si më poshtë:

 

 • 20 pikë për dokumentacionin e dorëzuar
 • 40 pikë intervista me gojë.
 • 40 vlerësimi me shkrim.

 

Kandidati që merr më pak se 70 pikë nuk konsiderohet i suksesshëm .

 

6.- Data e daljes së rezultateve të konkurimit dhe mënyra e komunikimit

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Berat do të shpallë fituesin në portalin  e Shërbimit Kombëtar të  Punësimit ,Faqen  Zyrtare të  Bashkisë ,  dhe në stendën e informimit të publikut.

Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike .