Home / Njoftime / Relacion i Parkut te Udhetareve

Relacion i Parkut te Udhetareve

Mbeshtetur  ne  dispozitat  perkatese  te  Kodit  Civil te  R.SH; ligjin  nr. 8378 date  22.07.1998 “ Kodi  Rrugor  i RSH “ ( i  ndryshuar) ; ligjin  nr  8308 , date  18.03.1987 “ Per transportet  rrugore “ ( i ndryshuar ; ligjin  nr 8652 , date  31.07.2000 “ Per  organizimin  dhe  funksionimin  e  qeverisjes  vendore “ ; ligjin  nr  10076 , date  12.02.2009 “ Per  sigurimin  e  detyrueshem  ne  sektorin  e  transportit “; VKM nr  325  date  19.03.2008  “ Per  miratimin  e  rregullave  per  pranimin  ne  veprimtarine  e  operatorit  te  transportit  rrugor , te  mallrave  dhe  te  udhetareve , si  dhe  per  njohjen  e  dokumentave  zyrtare  , te  caktuara  per  keta  opoeratore VKM  nr 1243 , date  10.09.2008  “ Per  miratimin  e  rregullores  per  organizimin  e  kohes  se  punes  te  personave  qe  kryejne  transport  rrugor , per  oret  e  drejtuesve  te  mjeteve  dhe  paisjet  e  rregjistrimit “ , Udhezimin  e  MPPTT- se  nr  1649  date  16.08.1999 “ Mbi  plotesimin  e  kushteve  te  vecanta ne  transportin  rrugor “ ( i  ndryshuar ) ;Udhezimin  e  MPPTT-se  nr.  15 , date  24.07.2007 “  Per  kriteret  dhe  procedurat  e  leshimit  te  licensave , autorizimeve  dhe  certifikatave  per  ushtrimin  e  veprimtarise  ne  transportin  rrugor “ ( i  ndryshuar ); Udhezimin  nr. 1  date  28.01.2009 “ Per  pajisjen  me  certifikaten  e  kompetences  profesionale  te  drejtuesit  te  veprimtarise  se  operatorit  te  transportit  rrugor “VKM Nr.761  date  12.11.2014  “Per  shfuqezimin  e  vendimit  Nr.637, date 21.05.2008 ,  te KM “Per  ndryshimin  e  tarifave  te  transportit  qytetas  te  udhetareve  ,te  miratuara  me  vendimin  Nr. 146 ,date  26.02.1998  te  KM ,  te  ndryshuar “  pika  2  si  dhe   ne  zbatim  te  Urdherit  te  Brendshem  Nr.342 date  15.12.2014 “ Per  ngritjen  e  grupit  te  punes  per  percaktimin  e  menyres  se  organizimit  te  transportit  qytetas  te  udhetareve “ si  dhe nevoja  per  te  bere  permiresimet  e  nevojshme  ne  kete  sektor  ju  paraqesim  kete  relacion :

Qellimi  I  privatizimit  te  sherbimit  urban  konsiston  ne  permiresimin  e  cilesise  se  sherbimit  si  dhe  ne  rregullimin  e  orareve  te  linjave  ekzistuese ,  intensitetin ,  kushtet  e  udhetimit  ,si  dhe  hapjen  e  linjave  te  reja .

Per  permiresimin  e  kushteve  te  udhetimit   mjetet  te  plotesojne  kushte  te  nje  sherbimi  bashkekohor  te  garantojne  numrin  e  nevojshem  te  mjeteve ,  te  realizojne  ne  kohe  ciklin  dhe  intensitetin  e  levizjes  si  dhe  ne  periudha  te  ndryshme  te  vitit  apo  kerkesat  e  komunitetit  dhe  te  operatoreve  te  behen   ndryshime  ne  dobi  te  permiresimit  te  ketij  sherbimi.

Ende  mjetet  e  sherbimit  te  transportit  public  ndajne  te  njejten  siperfaqe  rruge  me  mjetet  e  transportit  privat , levizja  e  tyre  ne  respektimin  e  frekuences  pengohet  nga  bllokimet  e  vazhdueshme  te  trafikut.

Per  sa  me  siper  linjat  dhe  te  dhenat  e  tjera  te  jene  si  me  poshte :

 

I.Linja  “ Uznove  –  Axhensi – Kombinat- Uznove

EMERTIMI Uznove –Axhensi – Kombinat –  Uznove
Gjatesia  linjes  urbane 11.5  km
Numri  I  stacioneve 20
Orari  I  punes 4.00  –  23.00
Numri  I  autobuzeve 8  ( 3  rezerve )
Frekuenca  e  mjeteve  ne  stacion 10  min
Koha  per  nje  cikel min
Kapaciteti  I  autobusave 18-22     Vende  ulur75-90     Ne  kembe

1 vend    Per  kerrocele

Numri  I  cikleve Turni  I  –  30 cikleTurni  II – 21 cikle
Frekuenca  sipas  oreveOra  4.00 –  7.00

Ora  7.00 –  13.30

Ora  13.30 – 18.00

Ora  18.00  –  22.00

Cdo     15  min

Cdo       8   min

Cdo      12  min

Cdo      15  – 30 min

Koha  e  qendrimit  ne  stacion 30  sek  –  1  min

 

Inventari  I  mjeteve ( numeri  I  mjeteve  qe  duhet  te  disponoje  operatori  minimalisht  per  sherbim ) , ne  linjen  “ Uznove  –  Axhensi – Kombinat- Uznove”  do  te  jete  jo  me  pak  se  11 mjete  te  cilet  duhet  te  plotesojne  standartet  dhe  dokumentacionin  e  percaktuar  ne  legjislacionin  ne  fuqi .

Orari  sherbimit , numri  I  stacioneve , frekuenca , numri  I  cikleve ,  do te  jete  sipas  tabeles  se  mesiperme .

Ne  kete  linje   jane  te  percaktuar  edhe  stacionet  si  me  poshte :

Uznove – Kombinat :                                            Kombinat –  Uznove

a.Sheshi “Republika” lagja Uznove                            a.sheshi 200 m ne  veri  te  kryqezimit  te

rruges “ Antipatrea” me  rrugen”Asip Buba

b.kryqëzimi i rruges “Antipatrea”                               b.Perballe  Terminalit  Berat

me rrugen “Migjeni” lagja “30 vjetori”

 

c. 50 m ne lindje nga kryqëzimi i rruges                     c. 20 m  ne  veri  te kryqezimit te rruges

“Antipatrea” me rrugen “Panvaresia”                         “ Antipatrea” me  rrugen “ H.Ceno”

 

d. 30 m ne lindje nga kryqëzimi i rruges                     d.20 m ne  veri  te  kryqezimit te rruges

“Antipatrea” ne rrugen “Llukan Resuli”                        “ Antipatrea” me rr. “ A.Zylyftari”

e.Sheshi “Axhensia”                                                   e. Sheshi  para  xhamise “ Mbret”

f. sheshi perball Xhamise “Mbret”                              f.  Sheshi “ Axhensia”

g. 20 m veri te kryqëzimit te rruges                            g. 90 m ne  perendim te kryqezimit te  rr.

“Antipatrea me rrugen “A. Zylyftari”                        “ Antipatrea” me  rr.” B.D.Karbunara”

h.Para shkolles “Zihni Toska”                        h. 50 m ne lindje nga  kryqezimi I rruges

“ Antipatrea” me  rrugen “ Dituria”

i.Terminali Autobuzave                                              i.50 m  ne  lindje  nga  kryqezimi I rruges

“ Antipatrea” me rr.” L.Poradeci”

j. sheshi 200 m ne veri te kryqëzimit                           j. Sheshi “ Republika” lagja Uznove

te rruges“Antipatrea” me rrugen “Asip Buba”

 

Shenim : Oraret ,  frekuencat , stacionet, numri  I  autobuzeve  sipas  nevojave  dhe  kerkesave  te  komunitetit  dhe  operatorit  mund  te  ndryshojne  me  marreveshje  me  Bashkine  Berat ,  me  qellim  permiresimin e  cilesise  dhe  sherbimit .

 

 

II.Linja  “Axhensi – Ish  Ushqimorja –  Kala- Axhensi “

EMERTIMI
Gjatesia  linjes  urbane 9.6 km
Numri  I  stacioneve 14
Orari  I  punes 7.00;13.00;15.15;17.00
Numri  I  autobuzeve 1 ( 1  rezerve )
Koha  per  nje  cikel 20 min
Kapaciteti  I  autobusave 18     Vende  ulur20     Ne  kembe

1     Per  kerrocele

Numri  I  cikleve 4  cikle
Frekuenca  sipas  oreve  Sipas  orareve
Koha  e  qendrimit  ne  stacion 30  sek  –  1  min

 

Numeri  I  mjeteve  qe  duhet  te  disponoje  operatori  minimalisht  per  sherbim  ne  kete  linje

“Axhensi – Ish  Ushqimorja –  Kala- Axhensi “  do  te  jete  jo  me  pak  se  2  mjete ,  I  cili  duhet  te  plotesoje  standartet  dhe  dokumentacionin  e  percaktuar  ne  legjislacionin  ne  fuqi .

Orari  sherbimit , numri  I  stacioneve , frekuenca ,  numri  I  cikleve  do  te  jete  sipas  tabeles  se  mesiperme.

Ne  kete  linje  jane  te  percaktuara  edhe  stacionet  si  me  poshte

Axhensi –  Kala                                              Kala –  Axhensi

 

a.Sheshi “Axhensia”                                       Sheshi “Qafa e Kalase”

 

b.Para sheshit xhamia “Mbret”                       Para  stacionit  elektrik  perballe  varrezave

“ Burdullias “

c.Kryqezimi i rruges “Antipatrea                    Kryqezimi i rruges “Antipatrea” me rrugen “Muzak

me rrugen “Shkembi”                                                                               Tapia”

 

d.20 m veri te kryqëzimit te rruges                 50 m ne veri te kryqëzimit te rruges “Antipatrea

“Antipatrea me rrugen “A. Zylyftari”            me  rrugen “Stavri Naço”

 

e.Para shkolles “Zihni Toska”                         30 m veri te kryqëzimit te rruges “Antipatrea” me

rrugen e Teqese

f.Kryqezimi i rruges “Antipatrea me               Kryqezimi i rruges “Antipatrea” me rrugen “Ismail

rrugen “Muzak Tapia”                                        Lleshit”

g.5  m  para  varezave “ Burdullias”                sheshi para Xhamise “Mbret

gj. Sheshi “Qafa e Kalase”                              Sheshi “Axhensia”

 

Shenim : Oraret ,  frekuencat ,stacionet,  numri  I  autobuzeve  sipas  nevojave  dhe  kerkesave  te  komunitetit  dhe  operatorit  mund  te  ndryshojne  me  marreveshje  me  Bashkine  Berat ,  me  qellim  permiresimin e  cilesise  dhe  sherbimit .

 

III.Linja  “ Uznove  e  Madhe –  Axhensi – 6  katesh (  rotondo ) – Ura  e  re – Uznove”

EMERTIMI Uznove   e  Madhe –  Axhensi – 6  katesh (  rotondo ) – Ura  e  re – Uznove
Gjatesia  linjes  urbane 14.8  km
Numri  I  stacioneve 20
Orari  I  punes 7.00; 13.00;17.00
Numri  I  autobuzeve 1
Frekuenca  e  mjeteve  ne  stacion
Koha  per  nje  cikel 30  min
Kapaciteti  I  autobusave 25     Vende  ulur50     Ne  kembe

1    Per  kerrocele

Numri  I  cikleve
Frekuenca  sipas  oreve  Sipas  orareve
Koha  e  qendrimit  ne  stacion 30  sek  –  1  min

 

Numeri  I  mjeteve  qe  duhet  te  disponoje  operatori  minimalisht  per  sherbim ne  kete  linje

“ Uznove   e  Madhe –  Axhensi – 6  katesh (  rotondo ) – Ura  e  re – Uznove”

Do  te  jete  jo  me  pak  se  1  mjet   te  cilet  duhet  te  plotesojne  standartet  dhe  dokumentacionin  e  percaktuar  ne  legjislacionin  ne  fuqi .

Orari  sherbimit ,  numri  I  stacioneve ,  frekuenca  ,  numri  I  cikleve  do  te  jete  sipas  tabeles.

Ne  kete  linje  jane  percaktuar  edhe  stacionet  si  me  poshte :

Uznove  e  Madhe –  Ura  e  re                                 Ura  e  Re  –  Uznove  e  Madhe

a.200 m ne lindje te  kryqëzimit te                  Ura e Re mbi lumin Osum

rruges “Antipatrea” me rrugen “Ago”

b. Kryqezimi i Ruges“ Mesonjtorja “ me       Ruga “ Antipatrea “ me  rr.16/27

rrugen  “ Antipatrea “ ( kandari )

c.Sheshi “Republika” Uznove                          50 m ne veri te kryqëzimit te rruges “Antipatrea”

“Stavri Naço”

d.kryqëzimi i rruges “Antipatrea” me             30 m veri te kryqëzimit te rruges “Antipatrea” me

rrugen “Migjeni”                                               rrugen e Teqese

e. 50 m ne lindje nga kryqëzimi i rruges         Sheshi para Xhamise “Mbret”

“Antipatrea” me rrugen “Panvaresia”

f.30 m ne lindje nga kryqëzimi i rruges           Sheshi “Axhensia”

“Antipatrea” ne rrugen “Llukan Reveli”

g. Sheshi para Xhamise “Mbret”                     50 m ne lindje nga kryqëzimi i rruges“Antipatrea”

me rrugen “Dituria”

gj. 20 m veri te kryqëzimit te rruges               50 m ne lindje nga kryqëzimi i rruges“Antipatrea”

“Antipatrea me rrugen “A. Zylyftari”          me rrugen “Lazgush Poradeci”

h.Para shkolles “Zihni Toska”             Sheshi “Republika”  Uznove

i.Ura e Re mbi lumin Osum                            200 m ne lindje te  kryqëzimit te

rruges “Antipatrea” me rrugen “Ago

Shenim : Oraret ,  frekuencat ,stacionet,  numri  I  autobuzeve  sipas  nevojave  dhe  kerkesave  te  komunitetit  dhe  operatorit  mund  te  ndryshojne  me  marreveshje  me  Bashkine  Berat ,  me  qellim  permiresimin e  cilesise  dhe  sherbimit .

 

IV.Linja  “  Axhensi – Sheshi  Demokracia – Tregu Industrial – Axhensi “

EMERTIMI  “  Axhensi – Sheshi  Demokracia – Tregu Industrial – Axhensi “
Gjatesia  linjes  urbane 2.6 km
Numri  I  stacioneve 4
Orari  I  punes 8.30;10.30;12.30
Numri  I  autobuzeve 1
Frekuenca  e  mjeteve  ne  stacion
Koha  per  nje  cikel 15 min
Kapaciteti  I  autobusave 18     Vende  ulur20    Ne  kembe

1  Per  kerrocele

Numri  I  cikleve
Frekuenca  sipas  oreve  Sipas  orareve
Koha  e  qendrimit  ne  stacion 30  sek  –  1  min

 

Numeri  I  mjeteve  qe  duhet  te  disponoje  operatori  minimalisht   per  sherbim  ne  kete  linje

“  Axhensi – Sheshi  Demokracia – Tregu Industrial – Axhensi “ ,  do  te  jete  jo  me  pak  se  1  mjet  ,  I  cili  duhet  te  plotesoje  standartet  dhe  dokumentacionin  e  percaktuar  ne  legjislacionin  ne  fuqi .

Orari  I  sherbimit ,  numri  I  stacioneve ,  frekuenca ,  numri  I  cikleve  ,  do  te  jete  sipas  tabeles   se  mesiperme .

Ne  kete  linje  jane  percaktuar  edhe  stacionet  si  me  poshte :

Axhensi –  Tregu  Industrial                         Tregu  Industrial –  Axhensi

a.Sheshi Axhensia                                           Sheshi para Tregut Industrial

b.Sheshi para Tregut Industrial                       Sheshi Axhensia

 

Shenim :  Oraret ,  frekuencat ,  numri  I  autobusave  sipas  nevojave  dhe  kerkesave  te  komunitetit  dhe  operatorit  mund  te  ndryshojne  me  marreveshje  me  Bashkine  Berat  ,  me  qellim  permiresimin  e  cilesise  se  sherbimit.

 

Totali  I  mjeteve  ne  levizje  per  te  gjitha  linjat  15  autobusa

Mungesa  e  subvencionit,  cmimi  I  biletes  standart  dhe  problem  social  per  grupe  udhetaresh  qe  perfitojne  abone  me  cmime  te  ulta ,  perballe  kerkeses  ne  rritje  te  qytetit  si  per  transport  dhe  cilesi ,  ka  sjelle  gjithmone  nje  perballje  midis  operatoreve  nga  njera  ane  dhe  institucioneve  nga  ana  tjeter , ku  Bashkia  dhe  Institucionet  Qendrore  nuk  mundesojne  dot  nje  fleksibilitet  financiarte  sherbimit  sa  here  qe  njesite  baze  te  sherbimit  si  p.sh.  karburanti  pesojne  rritje  drastike  duke  prure  ne  nje  kontradikte  qe  rendon  cilesine  e  sherbimit .

Kjo  kontradikte  zgjidhet  nepermjet  evidentimit  dhe  liberalizimit  te  nje  formule  ekuilibruese ,  qe  fut  ne  loje  indikatoret  rivleresues  te  cmimit ,  sikur  te  kishim  te  liberalizuara  cmimin  e  abonese  dhe  biletes ,  sipas  konjukturave  te  tregut ,  cmimeve  te  naftes  apo  pjeseve  te  kembimit , si  dhe  raportin  me  subvencionin  qe  mundeson  dhe  garanton  nje  nivel  te  larte  te  sherbimit  dhe  mos  cenim  te  qytetareve  dhe  operatoreve  te  sherbimit.

Bazuar  ne  VKM Nr.761  date  12.11.2014  “Per  shfuqezimin  e  vendimit  Nr.637, date 21.05.2008 ,  te KM “Per  ndryshimin  e  tarifave  te  transportit  qytetas  te  udhetareve  ,te  miratuara  me  vendimin  Nr. 146 ,date  26.02.1998  te  KM ,  te  ndryshuar “  pika  2 tarifat  e  transportit  qytetas  te  udhetareve  miratohen  nga  Keshilli  Bashkiak ,  ne  perputhje  me  nenet  10  e  14  ,te  ligjit  Nr.  8308 ,  date  18.03.1998.

Mendojme  qe  tarifat  e  transportit  qytetas  te  udhetareve ,  me  autobus ,  ne  linjat  me  largesi  deri  ne  9 km, te  jene :

i.Per  nje  udhetim   vajtje  ose  kthim         30 ( tridhjete )  leke;

ii.Per  bilete  pajtimi  mujor ,  per  1  linje  900 ( nenteqinde )  leke

iii.Per  bilete  pajtimi  mujor,  te  pargjithshem , per  nxenesit  dhe  studentet,  per  te    gjitha  linjat  Brenda  qytetit                                  600 (  gjashteqinde )  leke

iv.Per  bilete  pajtimi mujore ,  te  pergjitheshme, 1200 ( njemije e dyqind) leke.

Duhet  theksuar  qe  shperndarja  e  aboneve  te  nxenesve  dhe  studenteve   duhet  te  behet  kundrejt  nje  evidentimi  te  sakte  ,  rigoroz ,  I  kontrollueshem ,  I  evidentuar  mire ,  ku  te  percaktohen  mire  personat  qe  duhet  te  perfitojne ,  vendbanimet  dhe  vendshkollimet ,  kjo  e  bere  nga  shkollat  apo  universiteti  me  shkresa  dhe  lista  zyrtare  te  miratuara  nga  DAR Berat .

Per  ate  kategori  qytetaresh  qe  perfitojne  falas  udhetimin,  shteti  te  evidentoje  dhe  subvencionoje  organizatat  apo  shoqatat  ose  drejtperdrejte  perfituesit  me  ligj,  ku  bejne  pjese  keto  grupe  qytetaresh ,  pasi  vetem  keshtu  ekuilibrohet  raporti  I  te  ardhurave  me  shpenzimet  per  te  bere  kete  sherbim. Koston  e  udhetimit  te  tyre  me  autobus  qytetas  duhet  ta  perballoje  shteti  duke  subvencionuar  ose  rimburesuar .

 

 

GRUPI  I  PUNES

  1. Hajrie            MBRATI                 Kryetare
  2. Llazar            HOXHOLLI           Anetar
  3. Brunilda        MUSA                     Anetare
  4. Xhoxhi           GJOKA                   Anetar
  5. Abedin           KAJA                      Anetar
  6. Fjoralba         KOLLDANI           Anetar
  7. Fuat                SHAMETI              Anetar
  8. Kliton             GJONCE                Anetar