Home / Njoftime / Provimi per vendet e lira te punes

Provimi per vendet e lira te punes

Në zbatim të nenit 22,26 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , kreut II ,pika 11 ,të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulet dhe të mesme drejtuese ”, Bashkia Berat ka zhvilluar sot provimin per keto pozicione pune:

• 1(nje )Specialist i Menaxhimit të Qëndrës Rome , në Drejtorinë e Sherbimit Social dhe Rinisë , Bashkia Berat.

• 1(nje )Specialist i Rregjistrimit dhe Menaxhimit të Pronave të Njësisë Vendore , në Drejtorinë e Menaxhimit të Pronave dhe Strehimit , Bashkia Berat.

• 1(një)Specialist për Marredhëniet me Median,në Drejtorine e Burimeve Njerëzore,Marrdhënieve me Publiku dhe Juridike , Bashkia Berat

• 1(një)Specialist për kontrollin e Projekteve në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit ,Investimeve dhe Kontrollit të Projekteve,Bashkia Berat

• 3(tre) Specialist finance në Njësite administrative ,Otllak,Sinjë,Velabisht ,në Drejtorinë e Financës ,Bashkia Berat.